Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

1. 7. 2021

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 21.06.2021


Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 21.06.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 218/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního účelového daru a věcného daru příspěvkovou organizací Středisko volného času Luhačovice od:

  • Zálesí a. s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 00135143, ve výši 3.000 Kč,
  • Veroniky Zemanové, Pod Vrškem 805, 763 21 Slavičín, IČ: 01129520, ve výši 12.000 Kč.

 

Usnesení 219/R12/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2021.

 

Usnesení 220/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout pozemek parc. č. 702/2 a část pozemku par. č. 740/2 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 240 m2 pro zřízení odstavné plochy pro parkování na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 221/R12/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města:

a) id. 1/36 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 zapsaných na LV č. 1772,

b) id. 1/36 pozemků parc. č. 2050/6, p. č. 2060/2, p. č. 2060/5, p. č. 2073/2, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2075/1 a  2075/2 zapsaných na LV č. 11450,

c) parc. č. 1421/8 a 2463/25 zapsaných na LV č. 11210.

 

Usnesení 222/R12/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města úplatným převodem část pozemku parc. č. 613 v k. ú. Polichno o výměře cca 65 m2 v majetku M.K. pro umístění stavby cyklostezky za cenu 70 Kč/m2 (cca 35 m2 pozemku pod cyklostezkou) a 20 Kč/m2 (cca 30 m2 pozemku mimo cyklostezku) a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 223/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 06.01.2021 na pronájem části pozemku st. pl. 229/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 ve spoluvlastnictví společnosti Q-trend CZ s. r. o., Na Poříčí 1041/12 a pana Ing. K.P. ke dni 30.06.2021. 

 

Usnesení 224/R12/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 11/I.

 

Usnesení 225/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1976/1 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Kladná Žilín, Roubal, kab. NN" ve prospěch společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 226/R12/2021- Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavbu „Most na ul. Družstevní Luhačovice“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 4 KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802, nabídková cena včetně DPH 17.654.088,13 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 5 STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, nabídková cena včetně DPH 17.902.066,54 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem KKS, spol. s r. o. v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 227/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Hrazanská Luhačovice“ a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

  • STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín,
  • EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,
  • COLAS CZ, a. s., oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín – Příluky,
  • KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 228/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090008086, uzavírané mezi Městem Luhačovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090008086.

 

Usnesení 229/R12/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí dluhu na nájemném od 01.01.2021 do 31.03.2021 ve výši 250.000 Kč panu Z.N. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 230/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje zapojení města ke dni slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který proběhne dne 05.07.2021 formou vyvěšení moravské vlajky před budovou radnice.

 

Usnesení 231/R12/2021- Rada města Luhačovice schvaluje Pracovní řád Městské policie Luhačovice s účinností od 01.07.2021, dle přílohy č. 22/I.

 

Usnesení 232/R12/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka jeho přípravou. 

Nahoru