Základní informace - Přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení / ukončení provozování v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele

Základní informace - Přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení / ukončení provozování v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele

Přerušení provozování živnosti:

Podnikatel není povinen živnostenskému úřadu oznamovat přerušení provozování živnosti.

Jestliže tak učiní a oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti:

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živnosti po uplynutí doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.

Zahájení / ukončení provozování v provozovně:

Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro automaty a mobilní provozovny.

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k  rodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat") a mobilní provozovna.

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud k nim má vlastnické nebo užívací právo a pokud je provozovna pro provozování živnosti způsobilá.

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn ve výše uvedených záležitostech jednat (podat žádost apod.):

Subjektem k podání žádosti je:

v případě fyzické osoby sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci,

v případě právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.

Jakým způsobem a na který správní orgán se při oznámení změn obrátit:

Podání lze učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen CRM) osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení na základě plné moci. Oznámení se podává v písemné formě na změnovém listu.

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice:

Městský úřad Luhačovice
Obecní živnostenský úřad
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského úřadu:

Masarykova 137, Luhačovice, 3. patro

tel. 577 197 471-474, elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny:
pondělí a středa 7:30–12:00 13:00–17:00 h
ostatní dny: po dohodě 7:30–12:00 13:00–14:30 h

Formuláře potřebné pro oznámení změn:

Formuláře je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích nebo jsou včetně příloh ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Úkony (přerušení živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně a zrušení živnostenského oprávnění na žádost) nepodléhají správním poplatkům.

Lhůty pro vyřízení oznámení změn a žádosti o zrušení živnostenského oprávnění:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném
zápisu informuje podnikatele.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele – informace získáte na www.rzp.cz,
Podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem na e-podatelna@luhacovice.eu

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Obecní živnostenský úřad - vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Popis byl naposledy aktualizován:

10.04.2016