Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení předčasného užívání stavby pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci - Povolení předčasného užívání stavby pozemní komunikace

Speciální stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před
jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a neohrozí-li užívání bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí

Právní Úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související Právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (stavebník).

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Jaké jsou podmínky řešení

Žádost musí být podána v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o povolení předčasného užívání stavby sepsanou na předepsané žádosti podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost nemá zákonem předepsanou formu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, následovně:
POLOŽKA 18
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby       1.000 Kč   

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Účastníci  řízení  jsou  stavebník, vlastník stavby a zhotovitel stavby.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru