Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Připojování pozemních komunikací (křižovatky)

Základní informace k životní situaci - Připojování pozemních komunikací (křižovatky)

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek. Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní komunikaci nižší kategorie nebo třídy.

Povolení se vyžaduje u připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, u úpravy takového připojení nebo jeho zrušení.

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník komunikace, v jehož zájmu je zřizováno připojení (úprava nebo zrušení připojení).

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení připojení (úpravy nebo zrušení připojení) silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace k silnici II. a III. třídy v působnosti správního obvodu Luhačovice, jako obce s rozšířenou působností a k projednání žádosti o povolení připojení (úpravy nebo zrušení připojení) místní komunikace k místní komunikaci v obci Luhačovice (včetně místních částí Kladná Žilín, Polichno a Řetechov) je příslušný silniční správní úřad – odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Bc. Jiří Černobila, tel. 577 197 400, cernobila@luhacovice.eu)

Upozornění: Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy a předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Luhačovice nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost se podává na předepsaných formulářích (podle kategorie pozemní komunikace), které naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení připojení (úpravy nebo zrušení připojení) silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formulářů, které naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti jsou k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách je naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

  • vlastník komunikace vyšší kategorie nebo třídy
  • Policie ČR

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru