Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení předčasného užívání stavby pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci - Povolení předčasného užívání stavby pozemní komunikace

Speciální stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před
jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a neohrozí-li užívání bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí

Právní Úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související Právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (stavebník).

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Jaké jsou podmínky řešení

Žádost musí být podána v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o povolení předčasného užívání stavby sepsanou na předepsané žádosti podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost nemá zákonem předepsanou formu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, následovně:
POLOŽKA 18
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby       1.000 Kč   

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Účastníci  řízení  jsou  stavebník, vlastník stavby a zhotovitel stavby.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru