Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Kolaudační souhlas ke stavbě pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci – Kolaudační souhlas ke stavbě pozemní komunikace

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a technické infrastruktury, dále stavba u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (vlastník nebo stavebník).

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Jaké jsou podmínky řešení

Žádost musí být podána v rozsahu  a obsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které další doklady při ní stavebník předloží.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách ji naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou se nevyměřuje.

Lhůty pro vyřízení

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže speciální stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

Upozornění: Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky, speciální stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, který je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru