Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Stavba pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci – Stavba pozemní komunikace

Stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen komunikace) se rozumí trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny (stavební úpravy) spojené s přestavbou zemního tělesa, přestavbou se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změny nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení (dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (vlastník nebo stavebník), jenž má právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Upozornění: Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Před podáním žádosti je nutné zajistit doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. stavební řád ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (projektová dokumentace, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska vyžadována zvláštními předpisy)

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o stavební povolení na podatelně Městského úřadu Luhačovice nebo přímo u pracovníka speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Upozornění: Projektová dokumentace musí být zpracovaná opevněnou osobou k projektování dopravních staveb minimálně ve dvojím provedení.

K dalším dokladům patří zejména doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, pokud je stavební úřad nemůže ověřit z katastru nemovitostí, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy, stanoviska nebo vyjádření  dalších účastníků dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozic

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách ji naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání stavebního povolení pro stavby pozemních komunikací je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, následovně:

POLOŽKA 18

1. vydání stavebního povolení
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                            10.000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení               1.000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením       1.000 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

S odkazem na ustanovení § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Účastníci stavebního řízení  jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou to:

a) stavebník,

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru