Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení stavby pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci – Ohlášení stavby pozemní komunikace

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny stavební úpravy pozemních komunikací specifikované v § 14 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud se nedotýkají práv třetích osob. Postup ohlášení se řídí ustanovením § 104 až § 107 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)

Právní Úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (vlastník nebo stavebník).

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Upozornění: Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Před podáním žádosti je nutné zajistit doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o ohlášení stavby , které musí obsahovat náležitosti dle § 105 stavebního zákona a  přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování ,  územního opatření a stavebního řádu (zejména projektová dokumentace, doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, pokud je stavební úřad nemůže ověřit z katastru nemovitostí, doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb, závazná stanoviska vyžadována zvláštními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat - možnosti a způsoby  napojení)

Projektová dokumentace v rozsahu a obsahu je dána přílohou č.7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o stavební povolení u speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost o ohlášení stavby se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o ohlášení stavby sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Upozornění: Projektová dokumentace musí být zpracovaná opevněnou osobou k projektování dopravních staveb minimálně ve dvojím provedení. K dalším dokladům patří zejména doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb, závazná stanoviska vyžadována zvláštními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat - možnosti a způsoby  napojení).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách ji naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

POLOŽKA 18
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem       500 Kč
1. písm. e) Stavební povolení ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení       1.000 Kč       

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru