Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dopravní značení – souhlas k místní/přechodné úpravě provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

Základní informace k životní situaci - Dopravní značení – souhlas k místní/přechodné úpravě provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

Místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích lze provoz na pozemních komunikacích upravit odchylně od pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.

O přechodnou úpravu provozu se jedná např. při označování uzavírky nebo stavebních prácí na pozemní komunikaci pomocí přenosných svislých dopravních značek, přechodných vodorovných dopravních značek nebo dopravního zařízení.

O místní úpravu provozu na pozemních komunikacích se jedná zejména při užití stálých dopravních značek, které mohou např.:

  • upravovat přednost v jízdě v křižovatce,
  • stanovovat zákaz vjezdu,
  • omezovat rychlost jízdy,
  • zakazovat předjíždění, odbočování...,
  • upozorňovat na úseky silnic, kde účastníku silničního provozu hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti,
  • poskytovat účastníkovi silničního provozu nutné informace nebo mohou sloužit k orientaci anebo mu ukládat určité povinnosti apod.

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecného úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

Právní úprava

  • Zákon č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o souhlas k místní nebo přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupné účelové komunikaci v působnosti správního obvodu Luhačovice, jako obce s rozšířenou působností, je příslušný odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Bc. Jiří Černobila, tel. 577 197 400, cernobila@luhacovice.eu)

Upozornění: Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

  • předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (DI PČR Zlín),
  • písemné stanovisko vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace, pokud není současně žadatelem.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o na podatelně Městského úřadu Luhačovice nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formuláře, který naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách ji naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

  • Policie ČR

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru