Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení odstranění stavby pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci - Ohlášení odstranění stavby pozemní komunikace

Základní informace k životní situaci

Vlastník stavby pozemní komunikace je povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu záměr odstranění stavby , s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu v níž je přítomný azbest.

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace k životní situaci

Vlastník stavby pozemní komunikace je povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu záměr odstranění stavby , s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu v níž je přítomný azbest.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (vlastník stavby) nebo osoba  s prokazatelným právem odstranit stavbu.

Na kterém pracovišti lze jednat

U speciálního stavebního úřadu, kterým je pro stavbu silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice.

Kontakt a další informace:

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu, Václav Zavadil, tel. 577 197 439, zavadil@luhacovice.eu)

Upozornění: Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Žádost musí být podána v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o odstranění stavby u speciálního stavebního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Žádost o odstranění stavby se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost o ohlášení stavby sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy jsou uvedeny v části B. žádosti a žádost naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Upozornění: Projektová dokumentace  bouracích prací,  popř. nezbytné výkresy úprav pozemku po odstranění stavby, zpracovaná opevněnou osobou k projektování dopravních staveb, doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud je stavební úřad nemůže ověřit z katastru nemovitostí, závazná stanoviska vyžadována zvláštními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba napojena).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice a na webových stránkách ji naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3797.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

POLOŽKA 18
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby           500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby                         500 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Stavbu lze odstranit, pokud speciální stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.

Pokud speciální stavební úřad stavebníkovi sdělí, že stavbu lze odstranit jen na základě povolení, určí současně, jaké podklady je třeba doplnit.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem a další účastníci dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru