Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Stanovisko, závazné stanovisko (koordinované stanovisko, koordinované závazné stanovisko), vyjádření

Základní informace k životní situaci - Stanovisko, závazné stanovisko (koordinované stanovisko, koordinované závazné stanovisko), vyjádření

Dotčeným orgánem státní správy na úseku silničního hospodářství je odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

V působnosti správního obvodu Města Luhačovice jako obce s rozšířenou působností a Městského úřadu Luhačovice jako obecní úřadu s rozšířenou působností silniční správní úřad, s odvoláním na ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení.

Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy (Městský úřad Luhačovice), vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko,zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. V působnosti Městského úřadu Luhačovice je k vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska příslušný odbor životního prostředí.

Vyjádření se vydává ve všech ostatních případech zde neuvedených.

Právní úprava

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu je vyřízení předmětného dokumentu (územní plán, územní studie, územní řízení, projektové dokumentace.

Na kterém pracovišti lze jednat

U silničního správního úřadu, kterým je v působnosti správního obvodu Luhačovice jako obce s rozšířenou působností, příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 453, 763 26 Luhačovice;

- Bc. Jiří Černobila, tel. 577 197 400, cernobila@luhacovice.eu
- Ing. Josef Roman, tel. 577 197 439, roman@luhacovice.eu
- Ing. Miriam Janíčková, tel. 577 197 449, janickova@luhacovice.eu

Upozornění: V případě koordinovaného závazného stanoviska u odboru životního prostředí Městského úřadu Luhačovice, Masarykova 137, Mgr. Markéta Mentzlová, tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti u silničního správního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Pro vydání stanoviska je nutno dodat dokumentaci, ze které je zřejmé, v jakém rozsahu dojde k dotčení silničních zájmů.

Doporučení : Projektová dokumentace týkající se pozemních komunikací musí být zpracovaná opevněnou osobou k projektování dopravních staveb, a musí splňovat požadavky zákona o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky a příslušných technických norem

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost nemá zákonem předepsanou formu.

Upozornění: V případě koordinovaného závazného stanoviska u odboru životního prostředí Městského úřadu Luhačovice, je žádost u vedoucího odboru životního prostředí a na webových stránkách ho naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevyměřuje.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru