Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Souhlas s trasou dle ust. §7 odst. 3 zákona 334/1992 sb., O ochraně zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci - Souhlas s trasou dle ust.. §7 odst. 3 zákona 334/1992 sb., O ochraně zemědělského půdního fondu

Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, který se zpracovává v etapě před zpracováním zadání těchto staveb, musí být projednán s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a opatřen jejich souhlasem. Při zpracování zadání staveb jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Pokud řešení není jednoznačné, je třeba navrhovat umístění stavby v alternativách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o souhlas s trasou nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, podává stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.).

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost musí být doplněna :

účelem zamýšlené stavby a zdůvodněním proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a živ. prostředí nejvýhodnější a vyhodnocením důsledků navrhované trasy na ZPF, soupisem dotčených parcel ZPF včetně uvedení jejich vlastníků a délky trasy, kopií katastrální mapy se zákresem navrhované trasy,

V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost  o souhlas  k odnětí půdy ze ZPF. Na odboru životního prostředí a také na internetových stránkách www.mesto.luhacovice.eu/3799

Žádost ZPF - s odvodem [DOC, 53.8 kB]
Žádost ZPF - příloha [DOC, 29.7 kB]
Žádost ZPF - s odvodem [PDF, 187.6 kB]
Žádost ZPF - příloha [PDF, 140.8 kB]

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Nahoru