Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 SB. O ochraně zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci - Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle  § 9 zákona č. 334/1992 SB. O ochraně zemědělského půdního fondu

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů ( § 126 Stavebního zákona)

Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda:

a) na pozemcích, které jsou

nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků v zahrádkových osadách zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, v současně zastavěném území obce, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa určeny pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce

b) pro umístění

signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m², a větrných jam

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí být doplněna následujícími přílohami:

snímek katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí, výpis z katastru nemovitostí, vyjádřením vlastníků dotčených pozemků, popř. jejich nájemců k navrhovanému odnětí, výpis z Obchodního rejstříku (v případech, kdy žadatel je právnická osoba), plán bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (zpracovaný odbornou organizací v souladu s metodickým pokynem k zabezpečení účelného využití skrývek kulturních vrstev půdy při investiční činnosti, vydaný MZVž ČSSR dne 15. 4. 1977 č.j. 462/1977-312 plán zpětné rekultivace (jen u dočasného vynětí, zpracovaný odbornou organizací) vyhodnocení důsledků umístění stavby dle přílohy vyhlášky č. 13/19994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (zpracovanou odbornou organizací)

V případě zastupování žadatele jinou osobou je nutno doložit plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost  o souhlas  k odnětí půdy ze ZPF. Na odboru životního prostředí a také na internetových stránkách www.mesto.luhacovice.eu/3799

Žádost ZPF - s odvodem [DOC, 53.8 kB]
Žádost ZPF - příloha [DOC, 29.7 kB]
Žádost ZPF - s odvodem [PDF, 246 kB]
Žádost ZPF - příloha [PDF, 140.8 kB]

Jaké jsou poplatky

Poplatek za vydání souhlasu není stanoven. Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb. Platba odvodů se předepisuje samostatným rozhodnutím.

Odvody se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro

stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb či vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.), výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení (školy, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, nemocnice, jesle, dětské domovy, církevní stavby apod.)

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Nahoru