Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) do výměry 1 ha

Základní informace k životní situaci - Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) do výměry 1 ha

Souhlas s odnětím PUPFL musí být udělen vždy, kdy jsou stavební činností (stavbou) dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor stavby (zástupce na základě plné moci), případně vlastník dotčených lesních pozemků

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vlastní žádost s uvedením:

fyzická osoba:

   • adresa trvalého pobytu, obchodní jméno, IČO ( pokud je přiděleno ), kontakt

právnická osoba:

   • název, právní forma, IČO, sídlo oprávnění k zastupování - plná moc, kontakt
   • dále žadatel doloží:

podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa údaje o celkovém rozsahu odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle druhu záboru – trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení – u dočasného odnětí a omezení uvést celkovou dobu a termín zahájení a ukončení, snímek katastrální mapy, geometrický plán (v případě dělení pozemků) ne starší jednoho roku, komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů, výpočet poplatků za odnětí (omezení), u dočasného odnětí návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný, vyjádření vlastníků (nájemců) dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez ohledu na vlastníka a umístění pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou za trvalé i dočasné odnětí předepsány poplatky. Jejich výše je proměnlivá a je závislá na ploše záboru a faktoru ekologické váhy lesa dané příslušnou kategorií lesa. Poplatky za trvalé odnětí jsou splatné jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené v rozhodnutí o dočasném odnětí pro první poplatek, a to vždy do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě , že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc.

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Nahoru