Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání závazného stanoviska pro zásah do významného krajinného prvku

Základní informace k životní situaci – Žádost o vydání závazného stanoviska pro zásah do významného krajinného prvku

Podle § 4 odst. 2 Významné krajinné prvky (VKP) jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

vlastník pozemku nebo jeho zplnomocněný zástupce

Na kterém pracovišti lze jednat, konzultovat

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice je pro řešení situace příslušným orgánem MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, kanc. č. 114 (1. patro), Ing. Zdeňka Bernátková,  tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.

Konzultace v úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 442).

Výjimku ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice tvoří VKP, které jsou součástí přírodní památky nebo evropsky významné lokality – v těchto případech se jedná o místní působnost krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí.

Jaké doklady je nutné předložit

Souhlas se zásahem všech spoluvlastníků pozemku, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, podejte osobně v úředních dnech nebo písemně na hlavní budovu městského úřadu na podatelně, Nám. 28. října 543, 76326. Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí: https://www.mesto.luhacovice.eu/3799-odbor-zivotniho-prostredi

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

Poslední aktualizace

05.10.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

    • Zásah do Významného krajinného prvku (VKP)
Nahoru