Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 15 dní předem

Základní informace k životní situaci - Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 15 dní předem

Na základě předchozího písemného oznámení lze kácet jen v zákonem stanovených případech (§ 8 odst. 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992), oznámení o kácení 15 předem lze použít k:

k odstraňování dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, kácení z pěstebních důvodů, tj. obnova porostu nebo výchovná probírka porostů (oznámit nejméně 15 dnů předem). Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Eva Knitlová, tel. 577 197 442, knitlova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Výjimku tvoří části, které leží na území CHKO Bílé Karpaty - v těch případech je příslušným orgánem Regionální pracoviště správy CHKO Bílé Karpaty https://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/o-sprave-chko-a-krajskem-stredisku/

Jaké doklady je nutné předložit

Souhlas s kácením všech spoluvlastníků pozemku,  případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, podejte osobně v úředních dnech nebo písemně na hlavní budovu městského úřadu na podatelně, Nám. 28. října 543, 76326. Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí: https://www.mesto.luhacovice.eu/3799-odbor-zivotniho-prostredi

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 dní, 60 dní ve složitých případech (dle § 71 Správního řádu zákon č. 250/2004 Sb.)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

Poslední aktualizace

05.10.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vyhláška 189/2013 O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nahoru