Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (stav krajní nouze)

Základní informace k životní situaci – Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (stav krajní nouze)

Podle § 8 odst. 4 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. povolení není třeba ke kácení dřevin, kdy je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo provedl kácení za těchto podmínek je povinen oznámit je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Při tomto postupu platí, že za kácení v krajní nouzi je považován stav, kdy dřevina jeví známky akutního selhání celého jedince nebo jeho významné části. Vzhledem ke komplikovanému výkladu této části zákona (např. výklad pojmů škoda značného rozsahu apod.) doporučujeme, pokud je to možné, konzultaci. Povinnou přílohou jsou fotografie předmětného stromu a vyplněný formulář Oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (stav krajní nouze).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

vlastník pozemku nebo jeho zplnomocněný zástupce

Na kterém pracovišti lze jednat, konzultovat

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice je pro řešení situace příslušným orgánem MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, ochrana přírody Masarykova 137, kanc. č. 114 (1. patro), Ing. Zdeňka Bernátková,  tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.

Konzultace v úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 442).

Výjimku tvoří parcely, které leží na území CHKO Bílé Karpaty – v těch případech je příslušným orgánem Regionální pracoviště správy CHKO Bílé Karpaty https://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/o-sprave-chko-a-krajskem-stredisku/

Jaké doklady je nutné předložit:

Souhlas s kácením všech spoluvlastníků pozemku,  případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, podejte osobně v úředních dnech nebo písemně na hlavní budovu městského úřadu na podatelně, Nám. 28. října 543, 76326. Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí: https://www.mesto.luhacovice.eu/3799-odbor-zivotniho-prostredi

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

Poslední aktualizace

05.10.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vyhláška 189/2013 O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

    • Zásah do Významného krajinného prvku (VKP)
Nahoru