Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace k životní situaci – Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se nevyžaduje pro dřeviny:

    1. jejichž kmen nedosáhl obvodu 80 cm měřeného ve výši 130 cm nad zemí
    2. které mají charakter zapojených porostů a součet ploch porostů nedosáhl 40m2.
    3. které jsou porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké= produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let
    4. které jsou ovocnými dřevinami a rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

! Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, u těchto dřevin je třeba povolení vždy (i když např. obvod kmene nedosáhl 80 cm, plocha zapojeného porostu je menší než 40m2). Významným krajinným prvkem se rozumí veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, údolní nivy, jezera a registrované významné krajinné prvky podle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku nebo jeho zplnomocněný zástupce

Na kterém pracovišti lze jednat, konzultovat

V katastrální území Luhačovic, Řetechova, Polichna, Kladné-Žilín je pro řešení situace příslušným orgánem MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, kanc. č. 114 (1. patro), Ing. Zdeňka Bernátková,  tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.

Konzultace v úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 442).

Jaké doklady je nutné předložit

Souhlas s kácením všech spoluvlastníků pozemku, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se liší pro kácení dřevin v rámci stavebního záměru a pro kácení, kde nenavazuje stavební řízení.

Formulář, podejte osobně v úředních dnech nebo písemně na hlavní budovu městského úřadu na podatelně, Nám. 28. října 543, 76326. Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí: https://www.mesto.luhacovice.eu/3799-odbor-zivotniho-prostredi

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 dní, 60 dní ve složitých případech (dle § 71 Správního řádu zákon č. 250/2004 Sb.)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou (blíže uvedeno ve formuláři, vč. spoluvlastnictví).

Poslední aktualizace

05.10.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vyhláška 189/2013 O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nahoru