Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení stavby vrtu(ů), popř. studny(í) pro tepelné čerpadlo(a)

Základní informace k životní situaci - Povolení stavby vrtu(ů), popř. studny(í) pro tepelné čerpadlo(a)

Záměr vybudování hlubinného vrtu(ů), popř. stavby studny(í) pro tepelné čerpadlo(a) (dle § 15, § 17 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Odběr tepelné energie z hlubinných vrtů, při kterém se nečerpá a neodebírá podzemní voda, není považován za nakládání s podzemními vodami, nicméně realizace takových vrtů vyžaduje udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona, na základě kladného posudku hydrogeologa. Odběr tepelné energie z vody čerpané ze studny je považován za nakládání s podzemními vodami, ke kterému je nutný posudek hydrogeologa. Ten je nezbytným podkladem pro následné povolení jednak k nakládání s vodami, jednak k samotné stavbě studny k odběru vody pro tepelné čerpadlo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Jana Studenková, tel. 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
Ing. Ondřej Marek, tel. 577 197 455, marek@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu.
www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona s realizací hlubinného vrtu není zpoplatněno. Za povolení stavby studny 300 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17). 

Poplatek lze uhradit:

    • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 odst.11 vodního zákona do 60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

V řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona se jedná o obec, na jejímž území se vrty realizují a o dotčené orgány státní správy. V řízení o povolení stavby studny, kromě výše uvedených, dále vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí).

Poslední aktualizace

03.09.2020                                                                                                                                                                                                             

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Související právní předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb.,o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nahoru