Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštění přečištěné vody z ČOV

Základní informace k životní situaci - Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštěníÍ přečištěné vody z ČOV

Záměr vybudování nové ČOV včetně nakládání s vodami - spočívá ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních (dle § 8, § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Je potřeba předem si zjistit, o jaký druh nakládání s vodami se jedná; mohou nastat následující situace:
- vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku, nutný souhlas správce toku)
- vypouštění odpadních vod do vod podzemních (zasakování, nutné vyjádření hydrogeologa)

V případě napojení ČOV na veřejnou kanalizaci se povolení k vypouštění nevydává, vypouštěné znečištění však nesmí překračovat limity dané kanalizačním řádem příslušné kanalizace. Na základě těchto informací je potřeba zadat zpracování projektové dokumentace, a to projektantem s autorizací pro vodní stavby. Dalším nezbytným podkladem bude koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Jana Studenková, tel. 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
Ing. Ondřej Marek, tel. 577 197 455, marek@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti). 

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu.
www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

300 Kč  u domovních  ČOV, 3000 Kč  u ČOV nad 50 EO ( dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatek lze uhradit:

    • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 odst.11 vodního zákona do 60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce vodního toku nebo popř. majitel kanalizace, do které má být ČOV napojena).

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Související právní předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nařízení vlády č. 57/20016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Nahoru