Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povoleni stavby studny (včetně odběru vody z ní)

Základní informace k životní situaci - Povoleni stavby studny (včetně odběru vody z ní)

Záměr vybudování nové studny pro odběr podzemní vody vyžaduje povolení vodoprávního úřadu (dle § 8, § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

V případě, že stavebník ještě předtím hodlá provést průzkumný vrt za účelem ověření existence, množství a kvality podzemní vody, pak tento vrt podléhá souhlasu vodoprávního úřadu (§ 17 odst 1 písm. i) vodního zákona). Bez tohoto souhlasu nelze průzkumný hydrogeologický vrt realizovat. Podkladem je projekt hydrogeologických prací.

S povolením stavby studny souvisí i povolení odběru vody z ní, žádá se tedy současně o dvě povolení v jedné žádosti. Vydané povolení má pak dvě části. Odběr podzemní vody z domovních studní není zpoplatněn. Poplatek se vybírá pouze v případech, kdy odběr vody překračuje množství 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení právní moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Jana Studenková, tel. 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
Ing. Ondřej Marek, tel. 577 197 455, marek@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu.
www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

300 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatek lze uhradit:

    • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 odst.11 vodního zákona do 60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí).

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.,

Související právní předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nahoru