Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Základní informace k životní situaci -  Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující (nadměrné trestání dětí, bití či jiné ohrožování dítěte), sexuální zneužívání dítěte, zanedbávání péče o dítě, ponechání dítěte bez dozoru, nedostatečná výživa, zanedbání zdravotní péče apod.

Právní úprava

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Související právní předpisy

Listina základních práv a svobod
Ústava ČR
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je oprávněn ale i povinen na tuto skutečnost upozornit orgán SPOD. Informaci je možno podat jakoukoliv formou, jsou prošetřována
i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Každé oznámení je prošetřeno.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Školní 666, vedle školní kuchyně, příchod z ulice  Komenského
Bc. Mgr. Miluše Netíková tel. 577 197 469, netikova@luhacovice.eu,
Bc. Silvie Hetmerová, tel. 577 197 461, hetmerova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Při osobním jednání občanský průkaz.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřeba žádné formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Bez odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Každý, kdo může k dané situaci podat informace.

Poslední aktualizace

27.08.2018