Dítě v situaci rozchodu rodičů a sporu rodičů

Dítě v situaci rozchodu rodičů a sporu rodičů

Základní informace k životní situaci - Dítě v situaci rozchodu rodičů a sporu rodičů

Rozpad rodiny, rozvod, úprava péče a výživy k nezletilému dítěti.

Právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče nezletilých dětí, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo, další osoby a instituce (škola, lékař, policie, soud). Informaci je možno podat jakoukoliv formou, jsou prošetřována
i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. Pokud rodiče míní ukončit partnerský vztah nebo manželství, mohou získat informace jak postupovat při úpravě práv a povinností k dětem.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Školní 666, vedle školní kuchyně, příchod z ulice  Komenského
Bc. Renata Jordánová, tel. 577 197 466, jordanova@luhacovice.eu,
Bc. Soňa Kostková, tel. 577 197 465, kostkova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Při osobním jednání občanský průkaz.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřeba žádné formuláře.

 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Bez odkladu.

Další účastníci dotčení řešením životní situace dítěte

Rodiče dítěte, jejich právní zástupci, rodinní příslušníci, kolizní opatrovník, škola, lékař, policie, odborné poradenské zařízení, soud.

Popis byl naposledy aktualizován

23.03.2018

Přílohy – vzory návrhů

Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (sezdaní manželé)
Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (nesezdaní rodiče)
Úprava rodičovské odpovědnosti – dohoda rodičů
Návrh na změnu výše výživného pro nezletilé dítě
Návrh na výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného - výživné
Žaloba na určení otcovství
Návrh na popření otcovství