Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání loveckého lístku

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání loveckého lístku

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek.

Druhy loveckých lístků jsou:

lovecký lístek pro české občany, lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, lovecký lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Lovecké lístky se vydávají:

pro české občany na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to na 1 den , 5 dní, 30 dní , 6 měsíců, 1 rok,   pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do doby ukončení studia na takové škole, pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, 5 dní, 30dní, 6 měsíců, 1 rok,  osobě starší 16 let, bezúhonné, způsobilé k právním úkonům,složila- li zkoušku z myslivosti, pojištěné pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle zákona o myslivosti.Členský průkaz předloží žadatel současně se žádostí o vydání loveckého lístku

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání loveckého lístku dle ust.§ 47 odst.3 zákona o myslivosti

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:

doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, patný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině ( jen pro lovecké lístky pro cizince), doklad o zaplacení správního poplatku, doklad o pojištění, občanský průkaz ( pro lovecký lístek pro české občany nebo žáky... ), cestovní pas ( pro lovecký lístek pro cizince )

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.eu/3799

Žádost o vydání loveckého lístku [PDF, 478.9 kB]

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti loveckého lístku takto :

platnost na 1 den - 30,- Kč,  platnost na 5 dní - 50,- Kč,  platnost na 30 dní - 70,- Kč, platnost na 6 měsíců - 100,- Kč , platnost na 1 rok - 150,- Kč,  platnost na dobu neurčitou - 1 000,- Kč.  Správní poplatek za vydání loveckého lístku s dobou platnosti na 1 rok pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 75,- Kč.  Správní poplatek za vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 500,- Kč

Povinnost úhrady správních poplatků za vydání loveckého lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti loveckého lístku, stejná pro české občany i pro cizince.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Zlín, tel.577210231, fax 577226960, e-mail : omszlin@volny.cz

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy

Vyhláška č.244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění Zákona čís.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění

Nahoru