Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání rybářského lístku

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona)

Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání, a to:

rybářský lístek pro české občany nebo rybářský lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání rybářského lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. 11 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Eva Knitlová, tel. 577 197 442, knitlova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Podle § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství lze rybářský lístek vydat na základě žádosti tomu, kdo předloží ( občané ČR) :

- osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), osoba mladší 15 let dokument, který jí pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad. Studenti a absolventi studia na české odborné škole s výukou rybářství doklad  o studiu nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce v případě požadavku na snížení výše správního poplatku

Cizinci lze vydat rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím,  že již byl držitelem ryb. lístku, osvědčením o získané kvalifikaci nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti, k dispozici na odboru životního prostředí, www.mesto.luhacovice.eu/3799

Žádost o vydání rybářského lístku [PDF, 532 kB]

Jaké jsou poplatky a kde je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:

platnost na 1 rok - 100,- Kč, platnost na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50,- Kč , platnost na 3 roky - 200,- Kč, platnost na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 100,- Kč, platnost na 10 let - 500,- Kč, platnost na 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 250,- Kč.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Povinnost úhrady správních poplatků za vydání rybářského lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti rybářského lístku, stejná pro české občany i pro cizince.

Lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou stanoveni.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění; vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

zákon čís.500/2004 Sb., správní řád, platném znění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění