Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání rybářského lístku

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona)

Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání, a to:

    • rybářský lístek pro české občany nebo rybářský lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání rybářského lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. 11 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství

Na kterém pracovišti lze jednat

Vyplněný formulář s názvem Žádost o vydání rybářského lístku předejte přímo na podatelnu (hlavní budova: Nám. 28. října 543, Luhačovice)

Vyzvednutí lístku: MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Zdeňka Bernátková, tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě. O vyhotoveném rybářském lístku vás budeme informovat telefonicky nebo mailem.

Jaké doklady je nutné předložit

Podle § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství lze rybářský lístek vydat na základě žádosti tomu, kdo předloží ( občané ČR) :

- osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), osoba mladší 15 let dokument, který jí pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad. Studenti a absolventi studia na české odborné škole s výukou rybářství doklad  o studiu nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce v případě požadavku na snížení výše správního poplatku

Cizinci lze vydat rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím,  že již byl držitelem ryb. lístku, osvědčením o získané kvalifikaci nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněný formulář předejte přímo na podatelnu (hlavní budova: Nám. 28. října 543, Luhačovice) Na předepsaný formulář žádosti nezapomeňte uvést kontaktní telefon a mail, k dispozici pro tisk zde: www.mesto.luhacovice.eu/3799; Žádost o vydání rybářského lístku (česká verze), Žádost o vydání rybářského lístku (anglická verze) nebo na odboru životního prostředí.

Žadatel v případě vyplnění nepovinných údajů, kterými jsou telefonní kontakt a e-mailová adresa uděluje/í konkludentní souhlas a souhlasí s tím, aby Statutární město Luhačovice zpracovalo tyto jeho/jejich osobní údaje, pro účely efektivnější komunikace, a to na dobu trvání vyřízení vydání rybářského lístku a po dobu desetileté archivace

Jaké jsou poplatky a kde je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou stanoveni.

Poslední aktualizace

23.02.2021

Právní úprava

zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění; vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

zákon čís.500/2004 Sb., správní řád, platném znění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Nahoru