Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci – Žádost o vydání rybářského lístku

    • Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku (§13 odst. 9 zákona o rybářství).
    • Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání (§ 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství).

Na kterém pracovišti lze jednat

Vyplněný formulář s názvem Žádost o vydání rybářského lístku předejte přímo na podatelnu (hlavní budova: Nám. 28. října 543, Luhačovice)

Vyzvednutí lístku: MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Zdeňka Bernátková, tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě. O vyhotoveném rybářském lístku vás budeme informovat telefonicky nebo mailem.

Jaké doklady je nutné předložit

Podle § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství lze rybářský lístek vydat na základě žádosti tomu, kdo předloží ( občané ČR) :

- osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), osoba mladší 15 let dokument, který jí pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad. Studenti a absolventi studia na české odborné škole s výukou rybářství doklad  o studiu nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce v případě požadavku na snížení výše správního poplatku

Cizinci lze vydat rybářský lístek, prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím,  že již byl držitelem ryb. lístku, osvědčením o získané kvalifikaci nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněný formulář předejte přímo na podatelnu (hlavní budova: Nám. 28. října 543, Luhačovice) Na předepsaný formulář žádosti nezapomeňte uvést kontaktní telefon a mail, k dispozici pro tisk zde: www.mesto.luhacovice.eu/3799; Žádost o vydání rybářského lístku (česká verze), Žádost o vydání rybářského lístku (anglická verze) nebo na odboru životního prostředí.

Žadatel v případě vyplnění nepovinných údajů, kterými jsou telefonní kontakt a e-mailová adresa uděluje/í konkludentní souhlas a souhlasí s tím, aby Statutární město Luhačovice zpracovalo tyto jeho/jejich osobní údaje, pro účely efektivnější komunikace, a to na dobu trvání vyřízení vydání rybářského lístku a po dobu desetileté archivace

Jaké jsou poplatky a kde je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 30 dní činí 200 Kč,
b) 10 let činí 500 Kč,
c) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
d) na dobu neurčitou činí 1 000,- Kč.

Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou stanoveni.

Právní úprava

zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění; vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

zákon čís.500/2004 Sb., správní řád, platném znění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Poslední aktualizace

22.02.2024

Nahoru