Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Co možná nevíte

Co je to listina základních práv a svobod?

Listina je součástí ústavního pořádku v ČR a je tedy právní normou nejvyšší právní síly a proto také žádná právní norma nesmí být v rozporu s touto Listinou. Osoba může být omezena na svých právech pouze způsobem, který stanoví zákon.

Co je to prokázání totožnosti?

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Každá osoba je povinna prokázat na místě svou totožnost občanským průkazem nebo dokladem jej nahrazujícím (např. vojenská knížka, cestovní pas apod.), je možno připustit i jiný způsob (např. řidičským průkazem, indexem studenta VŠ). Neprokáže-li osoba na místě hodnověrně svou totožnost, může být předvedena na Policii České republiky ke zjištění totožnosti.

Co je přestupek?

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém zákoně nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Co je trestný čin?

Trestný čin je protiprávní čin, který označuje za trestný trestní zákon a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

Od kolika let je u nás člověk trestně odpovědný?

Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením 15 let, tj. počíná po uplynutí půlnoci toho dne, na který připadají 15. narozeniny.

Co znamená být trestně odpovědný?

Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Trestní odpovědnost znamená povinnost nést následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný přestupek nebo trestný čin, případně za spoluúčast na něm.

Co znamená pojem mladistvý?

Podle trestního zákona je to osoba, která v době spáchání trestného činu již dovršila patnáctý rok a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Co znamená pojem nezletilý?

Podle trestního zákona je to osoba, která v době spáchání trestného činu nedovršila patnáctý rok svého věku.

Co se může stát nezletilci, který se dopustí např. krádeže apod.?

Podle zákona o rodině může buď soud, nebo správní orgán uložit nezletilému výchovné opatření, může být vysloveno napomenutí, může být stanoven dohled, uloženo omezující opatření (např. zákaz návštěvy diskoték), nebo mu může být v závažnějších případech nařízena ústavní nebo ochranná výchova.

Co to znamená, když je u někoho nařízena ústavní nebo ochranná výchova?

To znamená, že mladistvý nebo nezletilý je umístěn ve výchovném zařízení, kde může být až do dosažení osmnácti let; v některých případech může být pobyt prodloužen až do devatenácti let.

Co znamená ochranné léčení?

Ochranné léčení je možné uložit jen osobě, která dosáhla patnácti let svého věku. Ukládá se tam, kde je v zájmu jedince i společnosti, aby se podrobil léčení. Léčení se může vztahovat k nadměrnému požívání alkoholu, drog, k sexuální úchylce či duševnímu onemocnění.

Je trestné, když někdo navede jiného ke spáchání trestného činu?

Ano, ten, kdo navede jinou osobu ke spáchání trestného činu, odpovídá za tento čin stejně, jako by jej spáchal sám. Stejně je odpovědný i ten, kdo zorganizuje spáchání trestného činu nebo kdo pachateli po spáchání trestného činu poskytne pomoc.

Kdo je považován za spolupachatele?

Ten, kdo spáchal trestný čin s další osobou nebo s více osobami. Spolupachatelem je např. ten, kdo hlídá, aby kamarád nebyl přistižen při krádeži nějaké věci.

Nahoru