Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání závazného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám nemovitosti v městské památkové zóně

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání závazného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám nemovitosti v městské památkové zóně

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím v městské památkové zóně

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím v městské památkové zóně.

Vlastník nemovitosti si ověří,  zda se nemovitost nenachází na území městské památkové zóny. (Základní informace v KN, závazné informace o hranici památkové zóny vydává NPÚ.) Pokud vlastník (správce nebo uživatel) nemovitosti, která se nachází na území MPZ (a není kulturní památkou) plánuje stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce, příp. umístění prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov (jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů),  je vhodné ještě před zpracováním projektové dokumentace konzultovat své záměry s pracovníkem odboru životního prostředí - památkové péče. Po zpracování projektové dokumentace v rozsahu příslušných vyhlášek podá vlastník (správce nebo uživatel) žádost o závazné stanovisko k záměru podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda jsou plánované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. K vydání závazného stanoviska si musí orgán státní památkové péče vyžádat vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži, na jehož zpracování má toto pracoviště lhůtu 20 (resp. ve zvlášť složitých případech až 50) dní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník - fyzická osoba:  vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce (§ 33 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád)

Vlastník - právnická osoba: statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba (§ 33 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád), případně pověřený zaměstnanec (§ 30 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád)

Správce nebo uživatel po předložení právního dokumentu opravňujícího jej k tomu aktu např. nájemní smlouva, mandátní smlouva, právo vyplývající ze zvláštních zákonů

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Markéta Mentzlová, tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu
Schůzku je lépe si předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.

Jaké doklady je nutné předložit

  1. Doklad o stávajícím stavu objektu (pohledy stávající stav, skica, fotografie) s popisem závad.
  2. Předpokládaný rozsah obnovy objektu v památkové zóně, navrhovaný způsob zásahu, zejm. technologické postupy, použité materiály a barevnost.
  3. Dvě pare projektové dokumentace stavby (minimálně stavební část; 1 pare zůstane uloženo u správního orgánu PP) daného stupně podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Pro urychlení procesu řízení je vhodné doplnit tištěnou formu PD o elektronickou verzi (e-mail, uschovna.cz, CD, USB apod.).

 Správní orgán může vyžádat další průzkumné a výzkumné práce.

 V případě zastupování fyzické nebo právnické osoby musí být současně se žádostí doložena plná moc k rozsahu zastoupení nebo pověření zaměstnance, viz kdo je oprávněn jednat. Správce nebo uživatel předkládá smlouvy, příp. jiná oprávnění, zmocňujícího jej k podání žádosti a postavení účastníka v řízení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 - 60, ve zvlášť složitých případech 90 dnů.

(K vydání závazného stanoviska si musí orgán státní památkové péče vyžádat vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži, na jehož zpracování má toto pracoviště lhůtu 20 (resp. ve zvlášť složitých případech až 50) dní.)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

    • Spoluvlastníci nemovitosti, která je předmětem záměru
    • Další vlastníci pozemků dotčených záměrem (stavbou)
    • Národní památkový ústav - ÚOP Kroměříž

Poslední aktualizace

01.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nahoru