Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání závazného stanoviska k plánované údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání závazného stanoviska k plánované údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jíné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek (jeho správou je poměřen Národní památkový ústav) jsou vedeny nemovitosti evidované jako kulturní památky ve správním obvodu Městského úřadu Luhačovice. Pokud vlastník kulturní památky plánuje jakýkoliv zásah do památky nebo jejího prostředí, je vhodné ještě před zpracováním projektu konzultovat své záměry s pracovníkem památkové péče odboru životního prostředí. Podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je vlastník kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále také "obnova"), povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda jsou plánované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. K vydání závazného stanoviska si musí orgán státní památkové péče vyžádat vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži, na jehož zpracování má toto pracoviště lhůtu 20 (resp. ve zvlášť složitých případech až 50) dní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník - fyzická osoba:  vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce (§ 33 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád)

Vlastník - právnická osoba: statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba (§ 33 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád), případně pověřený zaměstnanec (§ 30 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád)

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Markéta Mentzlová, tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu
Schůzku je lépe si předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.

Jaké doklady je nutné předložit

  1. Doklad o stávajícím stavu objektu (pohledy stávající stav, skica, fotografie) s popisem závad.
  2. Předpokládaný rozsah obnovy památky, navrhovaný způsob zásahu, zejm. technologické postupy, použité materiály a barevnost.
  3. V případě obnovy památky dvě pare projektové dokumentace stavby (minimálně stavební část; 1 pare zůstane uloženo u správního orgánu PP) daného stupně podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Pro urychlení procesu řízení je vhodné doplnit tištěnou formu PD o elektronickou verzi (e-mail, uschovna.cz, CD, USB apod.).
  4. V případě restaurování dvě pare restaurátorského záměru. Pro urychlení procesu řízení je vhodné doplnit tištěnou formu PD o elektronickou verzi (e-mail, uschovna.cz, CD, USB apod.).

 Zejména v případě kulturní památky si pak správní orgán může vyžádat další průzkumné a výzkumné práce.

 V případě zastupování fyzické nebo právnické osoby musí být současně se žádostí doložena plná moc k rozsahu zastoupení nebo pověření zaměstnance, viz kdo je oprávněn jednat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 - 60, ve zvlášť složitých případech 90 dnů.

(K vydání závazného stanoviska si musí orgán státní památkové péče vyžádat vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži, na jehož zpracování má toto pracoviště lhůtu 20, resp. ve zvlášť složitých případech až 50, dní.)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

    • Spoluvlastníci nemovitosti, která je předmětem záměru
    • Další vlastníci pozemků dotčených záměrem (stavbou)
    • Národní památkový ústav - ÚOP Kroměříž

Poslední aktualizace

01.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nahoru