Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Informace zák. č. 106/1999 Sb.

 • Oficiální název

Město Luhačovice
starosta Ing. Marian Ležák
místostarosta Ing. Jiří Šůstek

Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obce se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Luhačovice jsou městem. Hlavními orgány města jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta města a městský úřad.

 • Městský úřad

tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. Městský úřad má pro jednotlivé úseky činnosti zřízeny odbory a oddělení.

 • Organizační struktura

je stanovena organizačním řádem, který schválila Rada města Luhačovice.
viz. položka Organizační struktura MěÚ

 • Kontaktní spojení

viz. položka Kontakt 

 • Případné platby možno poukázat

Česká spořitelna, a.s. , pobočka Luhačovice, č. účtu: 1409197309/0800.
(IBAN: CZ27 0800 0000 0014 0919 7309)

 • IČO

00284165 

 • DIČ

od 1.1.2010 plátce DPH
CZ00284165

 • Rozpočet

viz.položka Rozpočet města 

 • Žádosti o informace

Žádosti o informace jsou řešeny dle organizační směrnice č. 7/2009

7/2009 [DOC, 252.4 kB]
7/2009 [PDF, 169.5 kB]
 • Podání žádosti, stížnosti, odvolání, návrhu, podnětu či jiného dožádání lze učinit

 písemně na adresu:

Městský úřad Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26  Luhačovice

ústně do protokolu nebo písemně
na podatelně městského úřadu, č. dveří 003

prostřednictvím datové schránky města Luhačovice m35bcw4

elektronicky - opatřené zaručeným elektronickým podpisem
na elektronickou adresu: e-podatelna@luhacovice.eu

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo: 22011245

Jméno/Název (CN): Alena Hyžíková
Platnost od: 15.11.2019
Platnost do: 04.12.2020

Sériové číslo: 22011268

Jméno/Název (CN): Iva Minaříková
Platnost od: 15.11.2019
Platnost do: 04.12.2020

Příjem podání na technickém nosiči dat:
" disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5")
" CD se souborovým systémem ISO9660
" USB disk

Přípustné  formáty datových zpráv jsou stanoveny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb., 

např. formáty:

txt (prostý text)
rtf (rich text format)
htm, *.html (hypertextový dokument)
pdf (portable document format)

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
doc (dokument Microsoft Word )
xls (dokument Microsoft Excel)
gif (Graphics Interchange Format)

jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

 Potvrzení o přijetí podání bude zasláno nejpozději následující pracovní den po jeho přijetí.

 Příjem datových zpráv, u nichž byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, bude zamítnut.

 Na doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v analogové podobě nebo dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu nebude brán zřetel.

Stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a další stížnosti

lze podat ústně do protokolu nebo písemně na podatelně městského úřadu, č. dveří 003

Rozhodnutí lze obdržet na jednotlivých pracovištích příslušných odborů.

 

 • Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí odboru se podává prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadané rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravný prostředek proti rozhodnutí orgánů města, proti rozhodnutí starosty, rady města učiněné ve správním řízení nebo v přestupkovém řízení se podávají poštou, prostřednictvím datové schránky, elektronicky podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo na podatelně, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 

Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v  přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat návrh na jejich pozastavení Krajskému úřadu ve Zlíně, odboru právní a Krajský živnostenský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v  samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat návrh na jejich pozastavení, k Ministerstvu vnitra, odbor kontroly a dozoru, pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01  Zlín.

 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník řízení jeden stejnopis dostal.

 • Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů lze získat na základě žádosti.

Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.

 • Návody na řešení nejrůznějších životních situací

viz. Portál veřejné správy

 • Nejdůležitější předpisy

viz. položka Přehled zákonů dle kterých MěÚ postupuje

 • Právní předpisy vydané orgány města a orgány zlínského kraje

(obecně závazné vyhlášky a nařízení), jsou k nahlédnutí na sekretariátu starosty, č. dveří 101.

 • Zápisy z jednání Zastupitelstva města Luhačovice a usnesení Rady města Luhačovice

jsou k nahlédnutí na sekretariátu starosty, č. dveří 101.

 •  Veřejnoprávní smlouvy uzavřené ve smyslu § 63 až 66c zákona o obcích

jsou k nahlédnutí na sekretariátu starosty, č. dveří 101.

 • Veškeré dokumenty včetně formulářů, jakož i další informace o městě Luhačovice

jsou zveřejněny na webových stránkách: www.mesto.luhacovice.cz.

 •  Poplatkovou povinnost

může daňový subjekt splnit a své požadavky uplatnit v provozní době na finančním odboru v sídle městského úřadu.

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2012)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2013)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2014)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2015)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2016)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2017)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2018)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2019)

 • Seznam organizací

viz. položka Příspěvkové organizace a organizační složky

 • Živnostenské rejstříky a rejstříky sdružení

Vyhledáte pomocí aplikace ARES Ministerstva financí - shromažďuje informace
z různých rejstříků
nebo pouze živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.
Nahoru