Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 3. 2006

III. 2006

U s n e s e n í III/ 11 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet města Luhačovice na rok 2006 ve znění přílohy dnešního zápisu - viz ZM III/2006- příloha č. 1.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í III/12 /2...


U s n e s e n í III/ 11 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet města Luhačovice na rok 2006 ve znění přílohy dnešního zápisu - viz ZM III/2006- příloha č. 1.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í III/12 /2006

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Luhačovice na roky 2006 - 2008 ve znění přílohy dnešního zápisu - viz ZM III/2006 příloha č. 2.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í III/13/2006
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p.č. 448/1 a p.p.č. 449/1(část) k. ú. Luhačovice podle žádosti ZÁLESÍ ZL a. s. se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119.
Podmínka - pozemky budou určeny jako plocha občanské vybavenosti
- náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+
U s n e s e n í III/14/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku p. č. 814/1 o výměře 525 m2 v k. ú. Luhačovice Lázním Luhačovice a. s.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel, 1 proti/+


U s n e s e n í III/15/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2497/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 75 m2 Ondřeji Semelovi, bytem Luhačovice, Masarykova 102 za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í III/16 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

v usnesení č. VI/98/2004 bod 2)
"dle GP 1510-428/2004:
části "i" o výměře 105 m2 z pozemku p. č. 2443/3
části "m" o výměře 13 m2 z pozemku p. č. 2443/10
části "o" o výměře 5 m2 z pozemku p. č. 2443/12"

/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í III/17/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu pozemků do majetku Zlínského kraje dle GP 1510-428/2004:
- díl "t" o výměře 7 m2, který se oddělil z pozemku p. č. 2443/3 a slučuje do pozemku p.č. 2443/9
- díl "v" o výměře 12 m2, který se oddělil z pozemku p. č. 2443/11 a slučuje do pozemku p.č. 2443/9
/hlasování 21 pro/+

Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům na ulici Masarykova - viz. ZM III/2006 - příloha č. 5

U s n e s e n í III/18/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném nabytí do vlastnictví města pozemků v k. ú. Luhačovice z majetku Zlínského kraje dle GP 1510-428/2004:
- díl "s" o výměře 133 m2, oddělený z pozemku p.č. 2443/9, který se slučuje do pozemku p.č. 460/10
- díl "i+u" o výměře 109 m2, oddělený z pozemku p. č. 2443/9, který se slučuje do pozemku p. č. 2443/3
- pozemek p. č. 2443/37 o výměře 55 m2, oddělený z pozemku p. č. 2443/9
- pozemek p. č. 2443/36 o výměře 14 m2, oddělený z pozemku p. č. 2443/9
- díl "m" o výměře 13 m2, oddělený z pozemku p.č. 2443/9, který se slučuje do pozemku p. č. 2443/10
- díl "o" o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p. č. 2443/9, který se slučuje do pozemku p. č. 2443/12
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům na ulici Masarykova - viz. ZM III/2006 - příloha č. 6.


U s n e s e n í III/19/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o změně usnesení č. VI/114/2005 o prodeji části pozemku p. č. 2458/1 a části pozemku p. č. 2469/1 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 100 m2 Miloši a Antonínovi Zdražilovým, oba bytem Luhačovice, Komenského 396, za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+
Jedná se o pozemky vedle zahrady u domu č. p. 396 Zdražilových u nádraží v ulici Komenského v Luhačovicích - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 11.U s n e s e n í III/20/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném nabytí movitého majetku Zlínského kraje umístěného v Domě dětí a mládeže Luhačovice v celkové výši 1.536.286,96 Kč, z toho DHM v hodnotě 116.891,50 Kč, DDHM včetně učebních pomůcek v hodnotě 1.385.687,26 a majetku vedeného v operativní evidenci v hodnotě 33.708,20 Kč.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í III/21 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o předání movitého majetku v celkové výši 1.536.286,96 Kč, z toho DHM v hodnotě 116.891,50 Kč, DDHM včetně učebních pomůcek v hodnotě 1.385.687,26 a majetku vedeného v operativní evidenci v hodnotě 33.708,20 Kč do správy Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizaci.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í III/ 22 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

1. měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům města Luhačovice na rok 2006 dle nařízení vlády č.50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

člen rady 1 640,- Kč
předseda výboru 820,- Kč
člen zastupitelstva 550,- Kč

2. peněžní plnění ve výši 210,- Kč za každou účast na jednání výborů, a to fyzickým osobám, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva obce a

s o u h l a s í

s poskytnutím, za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006, rozdílu mezi výší měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů města Luhačovice a fyzických osob, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva obce, které byly schváleny pro rok 2005 a schválenými měsíčními odměnami pro rok 2006. Měsíční odměny schválené pro rok 2006 se poprvé poskytují za měsíc březen 2006.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í III/ 23 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o poskytnutí podpory MR 03-06 Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji do maximální výše 352.900,- Kč.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í III/ 24 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s úhradou celé částky realizace projektu s tím, že se vrátí do rozpočtu Města Luhačovice 85% celkových nákladů projektu. Zbylých 15% dofinancuje zřizovatel DDM Luhačovice.
/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+U s n e s e n í III/ 25/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y j a d ř u j e z n e p o k o j e n í

nad diskutovaným záměrem omezení lázeňské péče z veřejných prostředků ve smyslu návrhu vědecké rady České lékařské komory a jednoznačně podporuje snahu Svazu léčebných lázní o kompromisní řešení v této věci.
/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi /+


U s n e s e n í III/ 26/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o Národním rozvojovém programu mobility pro všechny a

1. s c h v a l u j e

záměr zapojení města Luhačovice do realizace bezbariérového prostředí s využitím nabízených dotačních titulů v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

2. u k l á d á

starostovi v součinnosti s Národní radou zdravotně postižených připravit žádost o dotace k termínu 12.5.2006.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í III/ 27/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

člena Zastupitelstva města Luhačovice Mgr. Romana Leblocha, nar. 22. 2. 1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, jako náhradníka k účasti na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. po dobu jeho mandátu do r. 2006.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í III/28/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bohuslava Marhoula, nar. 27. 11. 1946, bytem Luhačovice, Masarykova 55 k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. dne 8. 6. 2006. Jako náhradníka deleguje PhDr. Františka Hubáčka, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426.
/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í III/29/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

podporuje a souhlasí

s podáním žádosti projektu Lázně Luhačovice území se souborem historických budov s lukrativní lázeňskou funkcí a funkcemi souvisejícími, k zápisu na Seznam světového dědictví.
/hlasování 20 pro/+
Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města

Nahoru