Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

17. 3. 2023

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 06.03.2023


Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 06.03.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 41/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené s Ing. R.D. ze dne 29.11.2017 na obhospodařování pozemku parc. č. 1518/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 30.014 m2, předmětem, kterého bude prodloužení doby zemědělského pachtu na dobu určitou do 31.12.2027.

 

Usnesení 42/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře cca 140 m2 v 1. NP objektu č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín na dobu neurčitou za účelem provozování pekárny sýrových sušenek od 01.04.2023 s EASY CHEESY s. r. o., Masarykova 901, Luhačovice za cenu 500,- Kč/m2/rok.

 

Usnesení 43/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 12.04.2021 na užívání nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 73,69 m2 s IVF Czech Republic s. r. o., se sídlem Grohova 117/21, 602 00 Brno dohodou ke dni 30.04.2023. 

 

Usnesení 44/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1437/21 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 135 m2.

 

Usnesení 45/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Luhačovice parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 o celkové výměře 195 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p.  na dobu určitou po dobu výstavby „Lávky pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích“ a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 3.335 Kč/rok. 

 

Usnesení 46/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku  parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice v majetku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno pro umístění stavby „Lávky pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích“ za jednorázovou náhradu v souladu s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje cenu za 1 m2 platný pro kalendářní rok, v němž bude smlouva uzavírána a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu včetně ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000 Kč.

 

Usnesení 47/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 780/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.070 m2 za účelem výstavby rodinného domu.

 

Usnesení 48/R5/2023 - Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 197/R13/2022 ze dne 11.07.2022, jehož předmětem byl výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“ a pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“. Odůvodnění: Vzhledem k následným změnám v koncepci rozvoje areálu Radostova Luhačovice je třeba přepracovat zadávací dokumentaci.

 

Usnesení 49/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“ a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem dle přílohy č. 12/I.

 

Usnesení 50/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2458/1 a st. pl. 363/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch S.D. za jednorázovou úplatu 340 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 51/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení plné moci zastupiteli města Ing. Karlu Gergelovi k jednání za Město Luhačovice na Valné hromadě Honebního společenstva Kladná Žilín. 

 

Usnesení 52/R5/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí se zapojením Daniela Mejzlíka, Jana Zavřela a Radima Vodičky, DiS. do projektu SMART ČESKO.

Nahoru