Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 10. 2022

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 03.10.2022


Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 03.10.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 254/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice na rok 2022 o 150.000 Kč na úpravu zeleně a opravu herních prvků na sídlištích.

 

Usnesení 255/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.

 

Usnesení 256/R18/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 450/29 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Luhačovice manželům Z. a R. T. za cenu 1.052 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 257/R18/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 450/29 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Luhačovice do spoluvlastnictví P. R., F. R., E. R., a E.B. za cenu 1.052 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 258/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v objektu KKC Elekra č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích o výměře 8 m2.

 

Usnesení 259/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1326/10, 1326/15, 1326/6, 1326/9, 1328/4, 2462/1 a 2463/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Vrběcka, kab. NN 1030065921" ve prospěch společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + příslušné DPH.

 

Usnesení 260/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout pozemek parc. č.  2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 77 m2 na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 261/R18/2022 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města id. 1/2 pozemků parc. č. 1089/11 o výměře 544 m2 a parc. č. 1887/1 o výměře 789 m2 v k. ú. Luhačovice.   

 

Usnesení 262/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 3. podlaží o 1 pokoji a příslušenství s L.B., na dobu neurčitou od 15.10.2022.

 

Usnesení 263/R18/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na revitalizaci sídelní zeleně.

 

Usnesení 264/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“.

 

Usnesení 265/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2104/2022/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na akci „Silnice II/496: Kladná Žilín – stavební část města Luhačovice“.

 

Usnesení 266/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2161/2022/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na akci „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“.

 

Usnesení 267/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci Plán zimní údržby na období 2022-2023 dle přílohy č. 20/I.

Nahoru