Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

17. 12. 2020

Zprávy z 26. schůze Rady města Luhačovice konané 07.12.2020


 

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Luhačovice konané 07.12.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

  

Usnesení 363/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice na rok 2020 s příjemcem dotace Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Luhačovice, Dolní Lhota 29, 763 23 Dolní Lhota ve znění přílohy č. 4/I.

 

Usnesení 364/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020.

 

Usnesení 365/R26/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 8/I.

 

Usnesení 366/R26/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu městauložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

 

Usnesení 367/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  2835 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní síť Orthodox – Luhačovice, Přípojka Jalna" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 368/R26/2020

Rada města Luhačovice nesouhlasí s dělením pozemků parc. č. 62/1 a parc. č. 757/6 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města na základě Geometrického plánu č. 2581-98/2020 pro vyznačení budovy dle přílohy č. 11/I.

 

Usnesení 369/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 07.09.2018 uzavřené s panem J.B. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.10.2020 do 30.11.2020 o 50 % z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 370/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s panem J.L. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.10.2020 do 30.11.2020 o 50 % z důvodu nouzového stavu.

 

Usnesení 371/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s panem L.M. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 668 v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.10.2020 do 30.11.2020 o 50 % z důvodu nouzového stavu.

 

Usnesení 372/R26/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí dluhu na nájemném od 01.10.2020 do 30.11.2020 ve výši 233.333 Kč panu Z.N. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 373/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.10.2020 do 30.11.2020 ve výši 3.356 Kč paní P.G. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 374/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.10.2020 do 30.11.2020 ve výši 3.380 Kč paní J.Š. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 375/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout nebytové prostory – restaurační část o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochu na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení.

 

Usnesení 376/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru od společnosti KRESTA RACING s. r. o., se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice ve výši 10.000 Kč za účelem úpravy objektu pro umístění Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace.

 

Usnesení 377/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Městské knihovny Luhačovice v období vánočních svátků ve dnech 28.12., 29.12. a 31.12.2020. 

 

Usnesení 378/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace v době 07.12.2020-31.01.2021 a začátek zájmové činnosti Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace od 01.02.2021.

 

Usnesení 379/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2021 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 23/I podle nařízení města Luhačovice č. 2/2020 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

 

Usnesení 380/R26/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice a vedoucí organizační složky Městská knihovna Luhačovice ve výši uvedené v příloze č. 24/I.

 

Usnesení 381/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje podmínky vydávání poukázek na Senior Taxi pro rok 2021 ve znění přílohy č. 25/I.

 

Usnesení 382/R26/2020

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci VISK 3 Městské knihovny Luhačovice a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Nahoru