Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2023

                                  

  

  

 

  • Plán rozvoje sociálních služeb ORP Luhačovice

  

Cílem projektu je vytvoření dokumentu - komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) správního obvodu ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Při vytváření koncepce o budoucím rozvoji sociálních služeb budou zapojeni občané, stávající uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé sociálních služeb. Cílem projektu je také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Termín realizace: 05/2018 – 04/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů

 

Cílem projektu je komplexní zhodnocení situace města Luhačovice a zachycení jeho hlavních problémů a limitů, formulace dlouhodobé vize směřování rozvoje města a způsoby naplňování vize v podobě konkrétních opatření a aktivit. Výstupem budou zpracované a zveřejněné pasporty a strategický dokument Program rozvoje města Luhačovice.

Termín realizace: 01/2020 – 12/2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • Terminál Luhačovice

 

Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží v Luhačovicích. Tento záměr bude možné realizovat na ploše stávajícího autobusového nádraží výstavbou nového dopravního terminálu.

Stavba dopravního terminálu zahrnuje nové autobusové nádraží s okružní křižovatkou. Součástí je také realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace pro pěší, přechody pro chodce, veřejné osvětlení) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (výsadba doprovodné zeleně). Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R a čtyři stání pro automobily v režimu K+R.

Termín realizace: 7/2016 – 12/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS

 

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Luhačovice. Součástí projektu je i vybudování varovného informačního systému města. Tento systém bude napojen na JSVI.

Cílem projektu je vytvoření podkladu, který bude sloužit povodňovým orgánům pro řízení povodňové ochrany a zajištění včasného informování a varování obyvatelstva. Povodňové plány budou hlavně složit povodňovým orgánům, ale rovněž seznámí širokou veřejnost s povodňovým zeměpisem.

Termín realizace: 03/2020 – 08/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín

 

Cílem projektu je rekonstruovat komunikaci pro pěší podél komunikace III/4932. Dojde ke zlepšení stávajícího stavu z hlediska funkčnosti a bezpečnosti provozu, jelikož v současné době je tento úsek pro pěší nevyhovující a bezpečnost ohrožující. Prioritou projektu je zajistit bezpečný a bezbariérový chodník. Předmět projektu se nachází v místní části Luhačovic Kladná Žilín.

Termín realizace: 10/2021 – 06/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Výměna zdroje tepla v budově Školní č.p. 811 Luhačovice

 

Předmětem projektu je výměna zdroje tepla (kotlů) a výměna a vyregulování otopné soustavy v budově, kde sídlí družina základní školy Luhačovice a Středisko volného času. Instalací nových kotlů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a ke snížení konečné spotřeby energie (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 148,5 GJ/rok).

Termín realizace: 06/2022 – 08/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice

Projekt je zaměřen na obměnu většiny interiérových dveří včetně kování u kmenových tříd, kmenových kabinetů a ostatních interiérových dveří. Dojde k nákupu nábytku do kmenového kabinetu. Škola bude moci svým žákům a pedagogům vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělání a trávení času v družině.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Luhačovské Zálesí.

Termín realizace: 07/2022 – 08/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova.

  • Oprava komunikace za Alfa Marketem

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v opatření k zachycení srážkové vody z komunikace v k. ú. Luhačovice. V rámci realizace dojde k vybudování vodopropustného povrchu pro zachycení srážkové vody s následným vsakem do podloží.

Termín realizace: 03/2023 – 05/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Energetické úspory MěDK Elektra v Luhačovicích

Předmětem projektu je zateplení pláště, střechy a výměna oken části budovy Elektra Luhačovice. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie veřejné budovy o cca 128 GJ/rok.

Termín realizace: 03/2023 – 07/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Nahoru