Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2019

                                  

  

 • Zavedení systému sběru a svozu textilu ve městě Luhačovice

  

Předmětem projektu je pořízení kontejnerů pro sběr textilu a oděvního odpadu, čímž dojde k rozšíření stávající sítě těchto nádob v Luhačovicích. Součástí realizace projektu je také pořízení malého svozového prostředku, a to na svoz sesbíraného textilního a oděvního odpadu. Cílem projektu je předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu materiálového využití odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku, snížení finančních nákladů na likvidaci odpadů.

Termín realizace: 3/2018 – 7/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 • Územní studie veřejného prostranství Luhačovice 

  

Obsahem projektu je zpracování tří územních studií veřejného prostranství. Každá z nich bude řešit území jednoho ze tří panelových sídlišť, které se nacházejí v Luhačovicích – sídliště U Zámku, Družstevní a Zahradní čtvrť. Výsledná navržená koncepční řešení území se budou týkat organizace doprav, dětských hřišť, míst pro setkávání, mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně apod., budou sloužit jako podklad pro rozhodování v území a pro navazujících úpravy území a jeho regeneraci.

Termín realizace: 11/2016 – 01/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

 • Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

 

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace města. Projekt zahrnuje zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměnu výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, stropu a stěn v technických místnostech, výměna oken a dveří). Cílem projektu je snížení nákladů na energie, snížení emisí, zlepšení tepelné pohody v interiéru (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 53 %, snížení emisí skleníkových plynů o 53 %).

Termín realizace: 07/2017 – 10/2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

 • Luhačovice - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 

  Cílem projektu je profesionalizace Městského úřadu Luhačovice prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odbornosti vedení města a pracovníků všech odborů městského úřadu. Během dvouletého trvání projektu budou realizovány vzdělávací aktivity, které zvýší odborné znalosti a dovednosti pracovníků v oblastech nezbytných pro výkon jejich práce.

  Termín realizace: 04/2017 – 03/2019

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky

  Projekt je zaměřen na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa v okolí Jezírka lásky v Luhačovicích. Zahrnuje opravu přístupového chodníku pro pěší, rozšíření chodníku v prostoru před vodní nádrží, opravu laviček, zábradlí lávky, stavbu nového odpočinkového altánu, instalaci informační tabule a odpadkových košů. Revitalizovaný prostor bude bezpečnější a nabídne kvalitnější zázemí pro rekreaci a trávení volného času.

  Termín realizace: 04/2017 – 06/2017

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova.

 • Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice

           

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy č. p. 137 v Luhačovicích, kde sídlí část pracovníků městského úřadu a dále finanční úřad, úřad práce, soukromé firmy a nezisková organizace. Projekt zahrnuje zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměnu výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, výměna oken a dveří), výměnu tepelného zdroje a otopné soustavy. Cílem projektu je snížení nákladů na energie, snížení emisí, zlepšení tepelné pohody v interiéru (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 62,3 %, snížení emisí skleníkových plynů o 62,3 %).

Termín realizace: 04/2018 – 11/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 •   eGovernment Luhačovice

Cílem projektu je zvýšit efektivitu fungování Městského úřadu Luhačovice, vytvořit dostatečnou technologickou podporu pro provoz ICT systému žadatele a tím přispět k bezproblémovému fungování úřadu a zajistit plnění legislativních požadavků. Bude vytvořeno dostatečně robustní a moderní prostředí informačních technologií, které bude sloužit pro zajištění podpůrných procesů při výkonu veřejné správy a samosprávy. Projekt zahrnuje vytvoření nových a modernizaci stávajících informačních systémů, pořízení HW/SW vybavení technologického centra ORP, komunikační infrastrukturu pro provoz pořízených informačních systémů.

Termín realizace: 6/2016 – 9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 • Doplnění sběru separovaných odpadů ve městě Luhačovice

 

        

Předmětem projektu je pořízení nádob na oddělený sběr papíru, plastu, skla a bioodpadu, pořízení kontejnerů na sběr a svoz bioodpadů a pořízení kontejnerového nosiče (bez motoru) pro manipulaci s kontejnery. Cílem projektu je oddělit z komunálního odpadu separovatelné odpady, zvýšit podíl materiálového využití odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládku a snížit finanční náklady města Luhačovice spojené s likvidací odpadů, které jsou na jeho území občany vyprodukovány.

Termín realizace: 10/2017 – 12/2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 • Chodník ulice Hradisko Luhačovice

     

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodců, kteří využívají chodník v ul. Hradisko, podél silnice II/496 v Luhačovicích. Stávající chodník, který je v nevyhovujícím technickém stavu, bude nahrazen novým chodníkem, který zajistí bezbariérový přístup. Zároveň bude vybudována nová autobusová zastávka a také místa pro přecházení.

Termín realizace: 5/2018–9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 • Sběrný dvůr Luhačovice

Předmětem projektu je stavební rozšíření a technické dovybavení sběrného dvora v Luhačovicích, s cílem oddělit z komunálního odpadu separované odpady, zvýšit podíl materiálového využití odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládku a snížit finanční náklady na likvidaci odpadů. V rámci projektu bude vyměněno stávající oplocení, vybudována

silniční váha, provedeno napojení na rozvod elektrické energie, proveden provozní objekt sloužící také jako vrátnice do areálu a kamerový systém. Z technického vybavení budou pořízeny 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 30 m3 na objemný odpad, 8 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5,5 m3 na papír, plasty, sklo, kovy, dřevo, bioodpad, pneumatiky a vyřazené elektro. Dále budou pořízeny dvě sběrny na nebezpečný odpad vč. jejich vybavení.

Termín realizace: 4/2019 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí

 • Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice

 

Předmětem projektu je výměna zdroje tepla (kotlů) a vyregulování otopné soustavy v budově, kde sídlí Mateřská škola Luhačovice. Instalací nových kondenzačních kotlů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a ke snížení konečné spotřeby energie (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 210 GJ/rok).

Termín realizace: 09/2019 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Nahoru