Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

O nás

Městská policie Luhačovice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města č. 3/1992 ze dne 1. 5. 1992. Městská policie Luhačovice začínala se 4 strážníky a v současné době na pořádek ve městě dohlíží 7 strážníků.

Městská policie Luhačovice je orgánem obce a jejím úkolem je především zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiných zákonů,

zejména:
  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • podílí se na dodržování předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
  • oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
  • oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu
  • spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků
dále plní tyto úkoly:
  • provádí odchyt toulavých zvířat
  • provádí dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy i ze školy
  • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných kulturních a sportovních akcích

Městskou policii Luhačovice řídí starosta města prostřednictvím určeného strážníka – velitele, který je pověřen k této činnosti radou města.

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je strážník oprávněn
  • požadovat podání vysvětlení
  • požadovat prokázání totožnosti
  • předvést osobu
  • odebrat zbraň
  • zakázat vstup na určená místa
  • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
  • odejmout věc
  • použít donucovací prostředky, psa, služební zbraň
  • ke vstupu do živnostenských provozoven
  • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botička)
  • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
  • vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje
  • zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona
Zákon č. 379/2005 Sb. (tzv. Tabákový zákon) umožňuje strážníkovi
  • kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, ve zdravotnických zařízeních, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků
  • kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje
  • provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek a u osoby u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky
  • provádět jen orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu u osoby podezřelé z požití alkoholu a to za použití analyzátoru alkoholu v dechu, splňujícím zvláštní právní předpis
  • vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní záchytné stanici
Oprávnění strážníka podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • vyzvat řidiče nebo učitele autoškoly k vyšetření, ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
  • vyzvat řidiče nebo přepravované dítě nebo osobu přepravující přepravované dítě k předložení lékařského potvrzení
  • vyzvat řidiče k předložení předepsaných dokladů ke kontrole
  • rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, nebo vozidla tvořícího překážku v provozu na pozemní komunikaci
  • vyzvat přepravovanou osobu k prokázání, že jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1
  • usměrňovat provoz na pozemních komunikacích pro obnovení bezpečnosti silničního provozu, není-li řízení zajištěno Policii ČR
  • zastavovat vozidla (stanoveným způsobem) před přechodem pro chodce, nebo jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu
  • zastavovat vozidla z jedoucího (služebního) vozidla i rozsvícením nápisu STOP
  • měřit rychlost vozidel
 
Nahoru