Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

1. 4. 2008

2./2008
U s n e s e n í           12/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, věcných a peněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám ve znění přílohy ZM 2 /2008 - příloha č. 1 a jejich zařazení do rozpočtu pro rok 2008.<...

U s n e s e n í           12/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, věcných a peněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám ve znění přílohy ZM 2 /2008 - příloha č. 1 a jejich zařazení do rozpočtu pro rok 2008.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í          13/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2008 varianta č. 4 ve znění přílohy ZM 2/2008 - příloha č. 2.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           14/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

1. měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva na rok 2008 dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši

člen rady 1 830,- Kč
předseda komise, výboru 920,- Kč
člen zastupitelstva 630,- Kč

a poskytnutí měsíční odměny ode dne 1. 2. 2008

2. peněžní plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva obce za každou účast na jednání výborů 210,- Kč s výjimkou zaměstnanců obce a poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám ode dne 1.2.2008.

3. v roce 2008 peněžní plnění osadním výborům města ve výši 7 600,-Kč ročně pro jeden osadní výbor.

/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           15/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou přílohou
dnešního zápisu č. ZM 2/2008 - příloha č. 5

a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í            16/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, ve znění, které je přílohou dnešního zápisu č. ZM 2/2008 - příloha č. 6.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í          17/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

pana Pavla Novosada, nar. 22.5.1960, bytem Polichno 73, členem osadního výboru městské
části Polichno.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           18/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

aby firma UPOSS spol. s r. o. Luhačovice provedla veřejnou prezentaci a obhajobu již hotového návrhu před zastupitelstvem města a přizvanými odborníky.
/hlasování 11 pro, 1 proti, 5 se zdrželo/+
U s n e s e n í           19/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 35 m² za cenu 300,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem panu Františku Dynkovi, bytem Luhačovice, Branka 722.
/hlasování 15 pro, 2 se zdrželi/+
Jedná se o pozemek v ulici Branka u domu pana Františka Dynky č. p. 722 - viz. ZM 2/2008 - příloha č. 4.


U s n e s e n í           20/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426,
zástupcem města na valných hromadách Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., která se bude konat dne 12. 6. 2008. Jako náhradníka jmenuje Mgr. Romana Leblocha, místostarostu města, nar. 22. 2. 1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           21/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Zuzanu Žajdlíkovou, bytem Příční 636 Luhačovice, členkou výboru pro občanské záležitosti od 1. 4. 2008.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           22/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor kontrolou bezpečnosti práce v souvislosti s materiálně-technickým vybavením příspěvkových organizací.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

PhDr. František Hubáček
starosta města

Nahoru