Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 2. 2008

1./2008U s n e s e n í      1/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. III/53/2003 s účinností od 24.1.2008.
/hlasování 12 pro,1 proti,1 se zdržel /+
U s n e s e n í      2/Z1/2008
Zastupitelstvo města Lu...
U s n e s e n í      1/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. III/53/2003 s účinností od 24.1.2008.
/hlasování 12 pro,1 proti,1 se zdržel /+
U s n e s e n í      2/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s ch v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2008 - 2015 ve znění ZM I/2008 - příloha č.2.
/hlasování 14 pro,1 se zdržel /+
U s n e s e n í      3/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na akci "Vodovod Kladná Žilín Přečkovice" a s financováním v letech 2008 - 2009 vlastními finančními prostředky ve výši 7 000 tis. Kč.
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í      4/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 2.2. rozvoj měst na investiční akci " Dvoupodlažní parkoviště v ulici Solné" s dofinancováním z vlastních prostředků v letech 2008 - 2009 do výše 6.mil.Kč.
/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í      5/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o podporu z 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí na investiční akci "Realizace úspor energie - ZŠ Luhačovice, objekt E tělocvična

a

s ch v a l u j e

zařazení této investiční akce do plánu investičních akcí města na rok 2008 včetně financování z rozpočtu města vlastními finančními prostředky do celkové výše 4 000 tis. Kč.
/hlasování 15pro/+
U s n e s e n í      6/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 13 000,- Kč v roce 2008 jako finanční podíl města Luhačovice k žádosti o poskytnutí státní dotace z programu Ministerstva kultury Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací podané
Ing. Ladou Tannerovou, bytem U Trojáku 4604, 760 01 Zlín a Vítem Krajíčkem, bytem Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice.
/hlasování 15 pro/+
U s n e s e n í      7/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč v roce 2008 jako finanční podíl města Luhačovice k žádosti o poskytnutí státní dotace z programu Ministerstva kultury Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací podané firmou TEKOO REALITY, s.r.o., Široká 2282,688 01 Uherský Brod.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í       8/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví darem pozemku p. č. 505/38 o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 505/1 o výměře cca 30 m² v k. ú. Luhačovice od pana Josefa Radosty, bytem Rájec-Jestřebí.
/hlasování 15 pro/+
Jedná se o pozemky v lokalitě u zahrádkářské osady nad hotelem Rosa viz. ZM 1/2008 - příloha č. 3.


U s n e s e n í      9/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zvýšení členského příspěvku města do Regionu Zlínsko ze 2,-Kč na 7,-Kč na 1 obyvatele.
/hlasování 14 pro,1 se zdržel/+


U s n e s e n í       10/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nové znění Stanov Regionu Zlínsko,ve kterých se mění čl. I, čl.VII, čl.X a čl. XVI.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í      11/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti DDM Luhačovice o dotaci z prostředků KÚ Zlín z Podprogramu PF 04 - 08 na spolufinancování volnočasových aktivit DDM Luhačovice. Celková výše žádosti bude do částky 240.000,- Kč s maximálním podílem spolufinancování od zřizovatele do 30%.
/hlasování 14 pro/+


PhDr. František Hubáček
starosta města

Nahoru