Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 12. 2007

9./2007U s n e s e n í     152/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Opatření obecné povahy č. 2/2007 - změnu č. 18 ÚPN SÚ Luhačovice - plocha LS 101 - smíšené území lázeňství, které je přílohou dnešního zápisu viz ZM 9/2007- příloha č. 1.
/...
U s n e s e n í     152/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Opatření obecné povahy č. 2/2007 - změnu č. 18 ÚPN SÚ Luhačovice - plocha LS 101 - smíšené území lázeňství, které je přílohou dnešního zápisu viz ZM 9/2007- příloha č. 1.
/hlasování 11 pro, 4 se zdrželi/+


U s n e s e n í      153/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Opatření obecné povahy č. 3/2007 - změnu č. 19 ÚPN SÚ Luhačovice - plocha občanské vybavenosti, které je přílohou dnešního zápisu viz ZM 9/2007- příloha č. 2.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í      154/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium pro r. 2008 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 9/2007 - příloha č. 3.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í      155/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 23 ve znění přílohy dnešního zápisu - ZM 9/2007 - příloha č. 4.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í      156/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 24 ve znění přílohy dnešního zápisu - ZM 9/2007 - příloha č. 5.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í      157/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rezignací na členství města Luhačovice v "Energetickém sdružení obcí Jižní Moravy".
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í      158/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2685 o výměře cca 120 m² v k. ú. Luhačovice manželům Anně a Zdeňkovi Kneblovým, bytem Kosmonautů 12, Olomouc, za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek v ulici A. Václavíka u hotelu Praha - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 8.


U s n e s e n í      159/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu pro vlastníky pozemků p. č. 2882, 1680/1 a 1680/2 přes pozemky ve vlastnictví města p. č. 688/5, 690/8 a 2883 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+
Jedná se o pozemky za nově postaveným objektem vedle restaurace U Šímů.


U s n e s e n í      160/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví formou koupě pozemku p. č. 428/16 o výměře 1.008 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 70,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o dořešení vlastnictví pozemku, který je součástí komunikace v ulici Lužná - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 9 - pozemek označen zeleně.

U s n e s e n í      161/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 428/5 o výměře cca 480 m² v k. ú. Luhačovice manželům Karlovi a Anně Dostálkovým, bytem Luhačovice, Rumunská 644, za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek vedle domu č. p. 644 manželů Dostálkových na ulici Rumunská u lyžařského vleku - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 9 - pozemek označen oranžově.U s n e s e n í      162/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene právo umístění kabelu v délce 10 m a šířce 30 cm ve žlabu TK 1 na části pozemku města p. č. 918/1 v k. ú. Polichno ve prospěch Českých drah, a.s., Správy dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í      163/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku st. pl. 275 o výměře cca 470 m2, části pozemku p. č. 687/9 o výměře cca 95 m2 a části pozemku st. pl. 776 o výměře 40 m2 firmě MANAG, a. s., Zarámí 92, Zlín, za cenu 3 560,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi/+
Jedná se o pozemky pod poštou - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 10.


U s n e s e n í      164/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemků v k. ú. Polichno p. č. 90/1 o výměře 140 m², p. č. 911/2 o výměře 97 m², p. č. 930 o výměře 18 m² a p. č. 924/1 o výměře 33 m² Českým drahám, a. s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491 za cenu 50,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů po provedené rekonstrukci železničního přejezdu v místní části Polichno - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 11.


U s n e s e n í      165/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení Městského zastupitelstva v Luhačovicích č. 1/11/2000.
/hlasování 19 pro/+
Toto usnesení z roku 2000 řešilo původní variantu směny pozemků v lokalitě Hradisko - chodník ke hřbitovu, kterou vlastník neakceptoval.U s n e s e n í      166/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemků p. č. 106/2, 106/5, 106/7 a 106/4 o celkové výměře 334 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví paní Zdeňky Obadalové, bytem Luhačovice, V cihelně 778 za část pozemku p. č. 108/3 o výměře 334 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města Luhačovice.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům - chodník ke hřbitovu ul. Hradisko, a část pozemku v areálu dílen SOŠ Luhačovice - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 12 - pozemky označené zeleně a oranžově.U s n e s e n í      167/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 108/3 o celkové výměře 1.552 m2 v k. ú. Luhačovice paní Zdeňce Obadalové, bytem Luhačovice, V cihelně 778, část pozemku o výměře 305 m2 za cenu 500,- Kč/m² a část pozemku o výměře 1.247 m2 za cenu 70,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem paní Zdeňce Obadalové.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům - chodník ke hřbitovu ul. Hradisko, část pozemku v areálu dílen SOŠ Luhačovice - - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 12 - pozemek označený modře.


U s n e s e n í      168/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

bezúplatně převést do majetku Zlínského kraje tyto nemovitosti v k. ú. Luhačovice:
- objekt č. p. 253 na pozemku st. pl. 284
- pozemek st. pl. 284 o výměře cca 600 m²
- objekt č. p. 290 na pozemku st. pl. 306/1
- pozemek st. pl. 306/1 o výměře 1.643 m²
- pozemek p. č. 106/15 o výměře 5 m²
- pozemek p. č. 106/16 o výměře 11 m²
- pozemek p. č. 106/20 o výměře 16 m²
- pozemek p. č. 108/17 o výměře 1.839 m²
- pozemek p. č. 108/19 o výměře 277 m².
za podmínky, že nemovitosti budou sloužit pouze ke školským účelům. Pokud nebude tato podmínka splněna, budou nemovitosti za stejných podmínek vráceny městu.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o nemovitosti, které užívá Střední odborná škola Luhačovice- viz. ZM 9/2007 - příloha č. 13.U s n e s e n í      169/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene právo umístění zařízení (kabelizace) na pozemcích města p. č. 2429/1 a p. č. 2467/2 v k. ú. Luhačovice v rámci budované stavby "Rekonstrukce PZZ v km 5,688 trati Luhačovice - Újezdec u Luhačovic" ve prospěch Českých drah, a.s., Správy dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í      170/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení VN v ulici Úprkova na části pozemku o p. č. 2441/8 v k. ú. Luhačovice ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í      171/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou přílohou dnešního zápisu č. ZM 9/2007 - příloha č. 14.

a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í      172/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o uzavření kupní smlouvy na odkoupení části pozemku st. pl. 107/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 146 m² za celkovou kupní cenu 1.194,- Kč, která byla uhrazena již v roce 1972.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku - místní komunikace - ul. Lipová. Majetkové poměry byly řešeny smluvně v r. 1972, ale nedošlo k zápisu do katastru nemovitostí. Smlouva byla uzavřena s paní Marií Bednaříkovou, která již zemřela. Nyní je veden jako vlastník její syn ing. Jaromír Bednařík, Luhačovice, Lesní 760 - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 15.U s n e s e n í      173/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemku p. č. 313/13 v k. ú. Luhačovice o výměře 11 m2 ve vlastnictví pana Františka Dynky, bytem Luhačovice, Branka 722 za část pozemku p. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 11 m2 ve vlastnictví města.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o dořešení majetkových práv k pozemkům u domu pana Františka Dynky č. p. 722 v lokalitě "Branka" - viz - ZM 9/2007 - příloha č. 16 - pozemky označené zeleně a oranžově.


U s n e s e n í      174/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 313/5 o výměře 5 m2 v k. ú. Luhačovice panu Františku Dynkovi, bytem Luhačovice, Branka 722 za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+
Jedná se o dořešení majetkových práv k pozemkům u domu pana Františka Dynky v lokalitě "Branka" - viz - ZM 9/2007 - příloha č. 16 - pozemek označený modře.U s n e s e n í      175/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene na části pozemcích - vodních plochách v k. ú. Kladná - Žilín a v k. ú. Přečkovice ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. spočívajícím v právu města Luhačovice umístit vodovodní rozvody při stavbě "Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice" za poplatek 10.000,- Kč za jedno křížení potoka.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í      176/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Mgr. Miluši Netíkovou, vedoucí odboru sociálního, členem výboru pro občanské záležitosti.
/hlasování 19 pro/+

PhDr. František Hubáček
starosta města

Nahoru