Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 10. 2007

8./2007U s n e s e n í      138/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Integrovanou rozvojovou strategii cestovního ruchu oblasti Luhačovicka.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     139/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice...
U s n e s e n í      138/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Integrovanou rozvojovou strategii cestovního ruchu oblasti Luhačovicka.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     139/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 18 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 8/2007 - příloha č. 2.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     140/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Charitě Svaté rodiny Luhačovice v maximální výši 150 tis. Kč se splatností v letech 2008 a 2009.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     141/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 17/12 v k. ú. Polichno o výměře cca 35 m² manželům Luďkovi a Ing. Pavle Mahdalíkovým, bytem Luhačovice, Družstevní 92, za cenu 20,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     142/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 17/12 v k. ú. Polichno o výměře cca 36 m² panu Stanislavovi Pijákovi, bytem Pozlovice, Ludkovická 112, za cenu 20,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemek v místní části Polichno před domem č. p. 6 naproti autobusové zastávce - - viz. ZM 8/2007 - příloha č. 3.


U s n e s e n í      143/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku p. č. 58/2 v k. ú. Kladná - Žilín.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Kladná - Žilín - viz. ZM 8/2007 - příloha č. 4.U s n e s e n í      144/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Luhačovice č. I/8/2004 ze dne 4. 3. 2004.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     145/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemku p. č. 313/4 o výměře 5 m² za část pozemku 2440/2 o výměře 71 m² v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky v ulici Branka, které napomůžou při řešení zprůjezdnění místní komunikace - viz. ZM 8/2007 - příloha č. 5.


U s n e s e n í      146/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví koupí částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr :
p. č. 1697 - cca 400 m2
p. č. 1622 - cca 150 m2
p. č. 1620 - cca 120 m2
p. č. 1593/3 - cca 520 m2
p. č. 1614 - cca 150 m2,
p. č. 1612 - cca 65 m2,
p. č. 1700/2 - cca 65 m2
p. č. 1613 - cca 150 m2
p. č. 1606 - cca 40 m2
p. č. 1601/1 - cca 120 m2
za cenu 70,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o dořešení vlastnictví pozemků v k. ú. Luhačovice v souvislosti s budováním cyklostezky Luhačovice - Biskupice - Polichno.


U s n e s e n í      147/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji volných bytových jednotek v domě č. p. 540, ul. Ludkovická v Luhačovicích ve stanoveném pořadí takto:

A. Byt č. 540/4 1 + 1 umístěný ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 540 o velikosti 43,30 m2
Doručeno 17 nabídek.

Pořadí: 1. Mgr. Jitka Dostálová, Luhačovice 921 nabídnutá cena: 911.826,- Kč
2. Ivana Durďáková, Luhačovice 53 nabídnutá cena: 759.650,- Kč
3. Radana Morvayová, Jablůnka 33 nabídnutá cena: 721.000,- Kč
4. Iveta Kuželová, Pozlovice 400 nabídnutá cena: 711.000,- Kč

B. Byt č. 540/5 o 1 pokoji umístěný ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 540 o velikosti 34,3 m2
Doručeno 16 nabídek.

Pořadí: 1. Eva Valášková, Luhačovice 923 nabídnutá cena: 715.000,- Kč
2. Mgr. Jitka Dostálová, Luhačovice 921 nabídnutá cena: 676.758,- Kč
3. Jaroslav Baláž, Pozlovice 288 nabídnutá cena: 652.000,- Kč
4. MORAPRIM, s. r. o. Luhačovice 131 nabídnutá cena: 611.550,- Kč

C. Byt č. 540/6 o 1 pokoji umístěný ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 540 o velikosti 32,7 m2
Doručeno 16 nabídek.

Pořadí: 1. Eva Valášková, Luhačovice 923 nabídnutá cena: 715.000,- Kč
2. Mgr. Jitka Dostálová, Luhačovice 921 nabídnutá cena: 672.327,- Kč
3. Iveta Kuželová, Pozlovice 400 nabídnutá cena: 633.000,- Kč
4. Jaroslav Baláž, Pozlovice 288 nabídnutá cena: 543.000,- Kč

D. Byt č. 540/7 o 1 pokoji umístěný ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 540 o velikosti 34,7 m2
Doručeno 17 nabídek.

Pořadí: 1. Mgr. Jitka Dostálová, Luhačovice 921 nabídnutá cena: 721.386,- Kč
2. Eva Valášková, Luhačovice 923 nabídnutá cena: 715.000,- Kč 3. Jaroslav Baláž, Pozlovice 288 nabídnutá cena: 655.000,- Kč
4. Iveta Kuželová, Pozlovice 400 nabídnutá cena: 562.000,- Kč

/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í      148/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemků v k. ú. Kladná - Žilín a v k. ú. Přečkovice pro umístění stavby "Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice" ve prospěch města Luhačovice za poplatek 25,- Kč/m2 za zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu města umístit vodovodní rozvody na pozemcích v k. ú. Kladná - Žilín a k. ú. Přečkovice (seznam pozemků je přílohou dnešního zápisu ZM 8/2007 - příloha č. 6).
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í      149/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předmět veřejné zakázky, kterým je zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení koupaliště v Luhačovicích v ulici Solné - viz ZM 8/2007 - příloha č. 7.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í     150/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

Radu města Luhačovice vypsáním veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení koupaliště v Luhačovicích v ulici Solné do 31. 10. 2007.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í     151/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s předloženými regulačními podmínkami pro zástavbu Pod poštou na pozemcích p.č. 687/5, 687/9, 810/5, části st. pl. 275, p. č. st. 1446 k. ú. Luhačovice podle návrhu regulace, který je přílohou dnešního zápisu - ZM 8/2007- příloha č. 8.
/hlasování 12 pro, 2 proti, 2 se zdrželi/+PhDr. František Hubáček
starosta města

Nahoru