Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

14. 9. 2007

7./2007U s n e s e n í            112/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s tajným způsobem hlasování o prodeji pozemku pod poštou, který je zařazen v programu dnešního zasedání pod bodem 5. Majetkové záležitosti města.
/10 pro, 6 proti, 5 se z...
U s n e s e n í            112/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s tajným způsobem hlasování o prodeji pozemku pod poštou, který je zařazen v programu dnešního zasedání pod bodem 5. Majetkové záležitosti města.
/10 pro, 6 proti, 5 se zdrželo/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s e n í            113/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením města Luhačovice za I. pololetí roku 2007.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í           114/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města: Základní školy Luhačovice, Mateřské školy Luhačovice, Domu dětí a mládeže Luhačovice, Technických služeb Luhačovice, Sportovního centra Radostova Luhačovice a Městského domu kultury Elektra Luhačovice za I. pololetí roku 2007.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í           115/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

"Obecná pravidla pro udělování grantů města Luhačovice" ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 7/2007 - příloha č. 2.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+
U s n e s e n í           116/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9 ve znění:

Přesun ve výdajích ( vyúčtování plynu a el. energie ) mezi organizacemi 3602 - byty a 3604 - správa majetku / nebytové prostory / z důvodu změn v účtování.

Org. 3604 pol.5153 - 100 000,- Kč
Org. 3604 pol.5154 - 200 000,- Kč
Org. 3602 pol.5153 + 300 000,- Kč
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í            117/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 14 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 7/2007 - příloha č. 3.
/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í            118/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 441/1 o výměře cca 35 m2, části pozemku p. č. 441/5 o výměře cca 140 m2 a části pozemku p. č. 1945/3 o výměře cca 220 m2 v k. ú. Kladná - Žilín panu Bernardu Kolářovi, bytem Kladná Žilín 50, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o pozemky v místní části Kladná - Žilín zakreslené v pozemkové mapě - viz ZM 7/2007 - příloha č. 4.


U s n e s e n í           119/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2486/13 o výměře cca 25 m² v k. ú. Luhačovice Elišce Rozumové, bytem Luhačovice, Mlýnská 451, za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 5 - označen modře.


U s n e s e n í            120/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2486/13 o výměře cca 35 m² v k. ú. Luhačovice manželům Procházkovým, bytem Luhačovice, Mlýnská 41, za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská - viz. ZM 7/2007 - příloha č.5 - označeno oranžově.


U s n e s e n í           121/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku p. č. 49/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 382 m².
/hlasování 18 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+
Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 5 - označen zeleně.


U s n e s e n í           122/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2606/1 v k.ú. Luhačovice o výměře cca 230 m² paní Heleně Švachové, bytem Nedašov 350, za cenu 400,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 15 pro, 3 proti, 3 se zdrželi/+
Jedná se o pozemek v Pražské čtvrtí nad Slovany - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 6.

U s n e s e n í           123/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1864/1 o výměře cca 76 m² u domu č. p. 911-913, části pozemku p. č. 1864/1 o výměře cca 76 m² u domu č. p. 914-916 a části pozemku p. č. 59 o výměře cca 57 m² u domu č. p 50 v k. ú. Luhačovice Květen SBD Luhačovice za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o pozemky u domu č. p. 911-913 a č. p. 914-916 v Zahradní čtvrti a u domu č. p. 50 na ul. Masarykova v souvislosti s vybudování nových lodžií, jejichž základy zasahují do těchto pozemků.U s n e s e n í           124/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem nebo směnou pozemků p. č. 2134/2 o výměře 124.566 m², p. č. 2134/3 o výměře 93.161 m², p. č. 2134/4 o výměře 77.007 m², p. č. 2134/5 o výměře 454 m², p. č. 2134/6 o výměře 2.632 m² a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 2140 o výměře 44.189 m² a p. č. 2141 o výměře 450 m² vše v k. ú. Řetechov za cenu dle znaleckého posudku.
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o lesní pozemky v k. ú. Řetechov - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 7.


U s n e s e n í           125/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku p. č. 1398/1 o výměře 669 m², pozemku p. č. 1398/2 o výměře 53 m², pozemku p. č. 1398/3 o výměře 795 m² a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK p. č. 1398/1 o výměře 234 m² vše v k. ú. Řetechov Ing. Josefovi Švadleňákovi za celkovou cenu 8.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o lesní pozemky v k. ú. Řetechov - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 8.


U s n e s e n í           126/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku p. č. 589/4 o výměře 1.046 m², pozemku p. č. 800 o výměře 1.205 m² a pozemku p. č. 1991 o výměře 896 m² v k. ú. Řetechov Singulárnímu společenství Řetechov - Pradlisko za celkovou cenu 18.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 21 pro/+
Jedná se o lesní pozemky v k. ú. Řetechov - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 9.


U s n e s e n í           127/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s jednáním o nabytí do vlastnictví formou koupě pozemků p. č. 833 o výměře 32.858 m² a p. č. 950 o výměře 204.551 m² v k. ú. Luhačovice za cenu znaleckého posudku.
/hlasování 1 pro, 20 proti/-
Hlasování nebylo přijato.
Jedná se o lesní pozemky v k. ú. Luhačovice - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 10.

U s n e s e n í            128/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s jednáním o nabytí do vlastnictví formou koupě pozemků p. č. 833 o výměře 32.858 m² a p. č. 950 o výměře 204.551 m² v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 20 pro, 1 proti/+U s n e s e n í           129/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 780/15 a 780/46 v k. ú. Luhačovice pro umístění zařízení distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem: "Luhačovice, Slunná II, 2RD, kabel NN" ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč včetně DPH.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í            130/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení věcného břemene na části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 312/1 a 2440/1 v k. ú. Luhačovice pro umístění zařízení distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem: "Luhačovice - Branka, kabel NN za jednorázovou úplatu 11.900,- Kč včetně DPH.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í           131/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 450/29 a 2441/5 v k. ú. Luhačovice pro umístění nového kabelového vedení VN v ulici Úprkova za jednorázovou úplatu 3.720,- Kč včetně DPH.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í            132/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o postupu při prodeji bytů v domech určených k prodeji ve vlastnictví města, na které není uzavřena platná nájemní smlouva, formou zveřejnění výběrového řízení dle předloženého návrhu - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 11.
/hlasování 21 pro/+
V současné době se jedná se o prodej volných bytů, které se nacházejí v domě čp. 540 Svedrup na ulici Ludkovická, který byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města navržen k prodeji.U s n e s e n í            133/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nákup nafukovací haly na tenisový kurt Sportovním centrem Radostova, příspěvkovou organizací. Kupní cena ve výši 1 440 tis. Kč bez DPH bude uhrazena formou splátek z rozpočtu Sportovního centra Radostova po dobu nejdéle 6 let, s úhradou 1. splátky v roce 2007.
/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+U s n e s e n í           134/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s realizací zakázky "Odstavné parkoviště za radnicí" v roce 2007.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í            135/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi města připravit regulační plán výstavby v lokalitě mezi Městským domem kultury Elektra a lékárnou Najáda.
/hlasování 15 pro, 2 proti, 4 se zdrželi/+U s n e s e n í            136/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prodejem pozemků p. č. 275 o výměře cca 1600 m2, p. č. 810/5 o výměře cca 120 m2, p. č. 687/9 o výměře cca 30 m2 a p. č. 687/5 o výměře 526 m2 v k. ú. Luhačovice firmě Manag, a.s. Zlín za cenu 8 100 tis. Kč.
/hlasování 11 pro, 3 proti, 7 se zdrželo/+U s n e s e n í            137/Z7/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

u k l á d á

Radě města Luhačovice zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky dokumentace pro územní řízení krytého koupaliště v Luhačovicích tak, aby byla připravena k projednání na zasedání zastupitelstva města dne 18. 10. 2007.
/hlasování 19 pro/+

PhDr. František Hubáček
starosta městaNahoru