Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

22. 6. 2007

6./2007


U s n e s e n í      95/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vysíláním celého zasedání zastupitelstva na městském infokanálu, a to ze záznamu.
/hlasování 5 pro, 4 proti, 4 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s ...U s n e s e n í      95/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vysíláním celého zasedání zastupitelstva na městském infokanálu, a to ze záznamu.
/hlasování 5 pro, 4 proti, 4 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s e n í      96/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2006, a to bez výhrad.
/hlasování 14 pro/+U s n e s e n í      97/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města Mateřská škola Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Sportovní centrum Radostova, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Technické služby Luhačovice a Dům dětí a mládeže Luhačovice za rok 2006

a s c h v a l u j e

použití finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Luhačovice ve výši 223 616,11 Kč k úhradě ztráty za rok 2006 a ve výši 50 tis. Kč k rozvoji své činnosti, tj. nákupu DDHM dle dodaného rozpisu pro rok 2007

převod výsledku hospodaření Městského domu kultury Elektra Luhačovice za rok 2006 ve výši 53 571,51 Kč do rezervního fondu a finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 48 866,73 použít k úhradě ztráty z minulých let

převod hospodářského výsledku Mateřské školy Luhačovice za rok 2006 ve výši + 17 768,25 Kč do rezervního fondu

převod výsledku hospodaření Sportovního centra Radostova za rok 2006 ve výši 52 342,97 Kč do rezervního fondu a finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 60 tis. Kč použít na rozvoj své činnosti, tj. na nákup DDHM dle dodaného rozpisu na rok 2007

převod výsledek hospodaření Technických služeb Luhačovice za rok 2006 ve výši 579 014,90 Kč do rezervního fondu a celou finanční částku z rezervního fondu použít k úhradě ztráty z minulých let.

převod hospodářského výsledku DDM Luhačovice za rok 2006 ve výši + 7 026,57 Kč do rezervního fondu
/hlasování 14 pro/+


U s n e s e n í      98/Z6/2007
Zastupitelstvu města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 4 ve znění:

Klimatizace v budově radnice v kanceláři pro vydávání cestovních dokladů v hodnotě 136 000,- Kč.
Org. 6106 pol.6121 + 136 000,- Kč
Org. 3650 pol.6121 - 119 000,- Kč
Org. 6111 pol.2324 + 17 000,- Kč
/hlasování 14 pro/+


U s n e s e n í      99/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6 ve znění:
Rekonstrukce výtahu zdravotní středisko, navýšení o 50 tis. Kč a přesun na novou organizaci 3644 - investice
Org. 3604 pol. 5171 - 550 000,- Kč
Org. 3644 pol. 6121 + 600 000,- Kč
Org. 0006 pol. 3111 + 157 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 107 000,- Kč

Navýšení dotace na soc. dávky - příspěvek na péči o 6 882 tis. Kč
Org. 0001 pol. 4116 +6 882 000,- Kč
Org. 4101 pol. 5410 +6 882 000,- Kč

Navýšení investice Přechod pro chodce v obci Polichno + 180 tis. Kč
Org. 6103 pol. 6121 - 180 000,- Kč
Org. 0006 pol. 3111 + 691 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 511 000,- Kč
/hlasování 13 pro/+
U s n e s e n í 100/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o uzavření dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem podpory bydlení, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, o zániku zástavního práva k budově č. p. 253 na st. pl. 284 v k. ú. Luhačovice, kterým byla zajištěna investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 2,24 mil. Kč
a
o uzavření nové smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. p. 971 na pozemku st. pl. 713 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o změnu zástavy z důvodu předpokládaného převodu budovy č. p. 253, ul. Nádražní do majetku Zlínského kraje.


U s n e s e n í      101/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí pozemky v k ú. Luhačovice p. č. 396/21 o výměře 130 m², p. č. 396/23 o výměře 909 m² a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 396/4 o výměře cca 43 m² za cenu 70,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o místní komunikaci v ulici Branka v lokalitě u lyžařského vleku, na niž byla vypracována urbanistická studie - viz. ZM 6/2007 - příloha č. 2.


U s n e s e n í      102/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2002 o výměře 160 m² a části pozemku p. č. 1974/6 o výměře 70 m² v k. ú. Kladná Žilín za cenu 20,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem panu Jaroslavu Kudláčkovi, bytem Luhačovice, Kladná Žilín 131.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o pozemky před domem č. p. 131 pana Jaroslava Kudláčka v místní části Kladná Žilín - viz. ZM 6/2007 - příloha č. 3.


U s n e s e n í      103/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města vydražením pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 1403 v k. ú. Luhačovice o výměře 8.085 m² za maximální cenu 10.000,- Kč.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o lesní pozemek v lokalitě "Loska" - viz. ZM 6/2007 - příloha č. 4.


U s n e s e n í      104/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise - viz ZM 6/2007 - příloha č. 5 a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku do 30. 6. 2007.
/hlasování 14 pro/+


U s n e s e n í      105/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemku p. č. 689/3 o výměře celkem 2 m2 (dle GP č. 1742-7/2007 - pozemek st. pl. 1675/2 o výměře 1 m2 a pozemek st. pl. 1675/3 o výměře 1 m2) ve vlastnictví města za část pozemku st. pl. 186 o výměře 8 m2 (dle GP č. 1742-7/2007 nový pozemek p. č. 689/9) ve vlastnictví firmy MANAG a. s. a úhradě nákladů spojených s převodem rovným dílem.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v souvislosti s výstavbou objektu "Vila Věra" na ulici Dr. Veselého - viz. ZM 7/2007 - příloha č. 6.

U s n e s e n í      106/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nákupem 1 ks akcie společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. v nominální hodnotě 1 000,- Kč.
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í      107/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci na řešení dopravní situace - most v ul. Družstevní a části místní komunikace ul. Lužné v celkové výši 13 mil. Kč.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í      108/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Akademie Václava Hudečka, o. p. s. uzavřenou zakladateli městem Luhačovice a Lázněmi Luhačovice, a. s. dne 18. 5. 2007, která je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 6/2007 - příloha č. 7.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í      109/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZM 77/Z4/2007 o prodeji nemovitostí v Zahradní čtvrti firmám BELPO-PRODUKT s.r.o. a KLIMASTAV, s.r.o. v části ceny za objekt na st. pl. 1191 a pozemku pod budovou. Cena za objekt na st.pl. 1191 ve výši 800 000,- Kč bude zahrnovat i pozemek st. pl. 1191 pod objektem.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í      110/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu stanov Mikroregionu Luhačovského Zálesí ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 6/2007 - příloha č. 8.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í      111/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č. 8 ve znění:
Projektová dokumentace - sanace sesuvu za II. Dětskou léčebnou ve výši 200 tis. Kč, finanční krytí je zajištěno z příjmů za prodej pozemku firmě BELPO - PRODUKT s.r.o.
Org 3656 pol. 6121 + 200 000,- Kč
Org.9999 pol. 8115 + 200 000,- Kč
/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+Nahoru