Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2. 4. 2007

4./2007U s n e s e n í 60/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volbu členů osadních výborů veřejným hlasováním.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 61/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e
...
U s n e s e n í 60/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volbu členů osadních výborů veřejným hlasováním.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 61/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

Osadní výbor pro městskou část Kladná Žilín v tomto složení:
Pavel Mlček, 40 let, Kladná Žilín 21 - předseda
Roman Zuzaník, 47 let, Kladná Žilín 41 - člen
Josef Volařík, 56 let, Kladná Žilín 72 - člen
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 62/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

Osadní výbor pro městskou část Polichno v tomto složení:
Dana Šopíková, 25 let, Polichno 12 - předsedkyně
Eduard Lekeš, 33 let, Polichno 45 - člen
Václav Šesták, 25 let, Polichno 66 - člen
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 63/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

Osadní výbor pro městskou část Řetechov v tomto složení:

Pavel Slovák, 45 let, Řetechov 71 - předseda
JUDr. Stanislav Malaník, 50 let, Řetechov 78 - člen
Ing. Jana Černochová, 25 let, Řetechov 17 - členka
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 64/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2007 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 4/2007-příloha č. 1.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 65/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2007 - 2009 ve znění přílohy zápisu č. ZM 4/2007 - příloha č. 2.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 66/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se založením obecně prospěšné společnosti Akademie Václava Hudečka o. p. s. za účelem pořádání a podpory houslových kurzů Václava Hudečka.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í 67/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

za člena správní rady Akademie Václava Hudečka o.p.s. PhDr. Františka Hubáčka, starostu města Luhačovice.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í 68/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

za člena dozorčí rady Akademie Václava Hudečka o.p.s. Ing. Michaela Jahodu, tajemníka Městského úřadu Luhačovice.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í 69/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

finanční spoluúčast města Luhačovice na realizaci projektu Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování ve výši 300 tis. Kč. Tato částka bude součásti rozpočtu r. 2008.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 70/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 207/1 o výměře cca 500 m² za cenu 20,- Kč/m² a pozemek st. pl. 196/2 o výměře 68 m² za cenu 50,- Kč/m², vše v k. ú. Řetechov firmě AVONER s. r. o., 763 26 Luhačovice, Řetechov 70, včetně úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek před farmou č. p. 70 v k. ú. Řetechov a pod budovou bývalých kanceláří farmy - viz. ZM 4/2007 -příloha č. 3 - znázorněn zeleně.


U s n e s e n í 71/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 207/1 o výměře cca 900 m˛ za cenu 20,- Kč/ m² manželům Pavlovi a Janě Slovákovým, bytem Řetechov 71, včetně úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 3 - znázorněn oranžově.


U s n e s e n í 72/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví koupí části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 205 v k. ú. Řetechov o výměře cca 23 m2 za cenu 20,- Kč/m² a úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov, který je součástí areálu hřiště - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 3 - znázorněn růžově.
U s n e s e n í 73/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1306/4 o výměře 356 m² a pozemku st. pl. 885 o výměře 107 m² v k. ú. Luhačovice manželům Vojtěchovi a Ludmile Veleckým, bytem Luhačovice, V Drahách 777, za podmínky jejich úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici V Drahách pod domem č. p. 777, ve vlastnictví manželů Veleckých a pozemek, který je jako zahrada u tohoto domu - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 4


U s n e s e n í 74/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 922 o výměře cca 150 m² v k. ú. Polichno manželům Václavovi a Emílii Studeným, bytem Luhačovice, Polichno 16, za cenu 50,- Kč/m² za zastavěnou plochu a 20,- Kč/m² za ostatní plochu a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů v místní části Polichno - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 5 - znázorněn zeleně.


U s n e s e n í 75/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 922 o výměře cca 100 m² v k. ú. Polichno Josefovi Vítkovi ml., bytem Biskupice 21, za cenu 50,- Kč/m² za zastavěnou plochu a 20,- Kč/m² za ostatní plochu a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů v místní části Polichno - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 5 - znázorněn oranžově.U s n e s e n í 76/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji STL plynovodu PE DN 63 v délce 315 m - ZTV pro výstavbu RD v lokalitě Luhačovice - Újezda firmě JMP Net, s. r. o. , Brno za cenu 80.000,- Kč.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í 77/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2429/2 o výměře cca 300 m², části pozemku p. č. 2429/4 o výměře cca 250 m², část pozemku p. č. 1864/1 o výměře cca 700 m², st. pl. 1191 o výměře 325 m², včetně objektu na st. pl. 1191 a pozemek p. č. 2880 o výměře 640 m² , vše v k. ú. Luhačovice pro účely investiční výstavby bytových domů firmám BELPO-PRODUKT s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 a KLIMASTAV, s. r. o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, za cenu 600,- Kč/m² za pozemky a za cenu 800 000,- Kč za objekt na st. pl. 1191.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemky v Zahradní čtvrti a objekt kotelny - viz. ZM 4/2007 - příloha č. 6.


U s n e s e n í 78/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise dle přílohy dnešního zápisu - ZM 4/2007 - příloha č. 7 a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku do 30. 4. 2007.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í 79/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s účastí nájemníků bytového domu č. p. 540 "Svedrup" ul. Ludkovická, v diskusi ve věci prodeje tohoto domu.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í 80/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s "Prohlášeními vlastníka" dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se rozděluje bytový dům č. p. 540 "Svedrup" ul. Ludkovická v Luhačovicích na 9 bytových jednotek, které obsahuje tyto části :

A) Popis budovy a pozemku
B) Vymezení jednotek v budově
C) Určení společných částí budovy a určení spoluvlastnických podílů
D) Úprava práv k pozemkům
E) Práva a závazky týkající se budovy a pozemků
F) Hospodaření domu
G) Pravidla pro správu společných částí domu
H) Závěrečná ustanovení
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í 81/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Luhačovice a městem Bojkovice pro realizaci akce "Vodovod Přečkovice - Kladná Žilín", která se bude realizovat za předpokladu zajištění dotace a finančním spolupodílením měst v poměru 50 % : 50 %. Podání žádosti o dotaci i přijetí dotace bude schváleno v obou zastupitelstvech zúčastněných měst.
/hlasování 17 pro/+
Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci - viz ZM 4/2007 - příloha č. 8.


U s n e s e n í 82/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 814/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 525 m² Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice za cenu 300,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemek naproti lázeňského domu Riviéra - viz ZM 4/2007 - příloha č. 9.


U s n e s e n í 83/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s dalším jednáním ve věci převodu budovy č. p. 253 ul. Nádražní a budovy č.p. 290 Hradisko do vlastnictví Zlínského kraje.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í 84/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rámcovou vizí města Luhačovice pro období let 2007 -2013 dle přílohy ZM 4/2007 - příloha č. 10.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í 85/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

starostu jednáním s obcí Pozlovice v souvislosti s využitím finančních prostředků z Evropské unie v rámci rozvoje Luhačovicka.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í 86/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o d p o r u j e

výstavbu venkovního komplexu na koupání v oblasti přehrady, jehož součástí bude zážitkový i plavecký bazén.
/hlasování 10 pro, 7 se zdrželo/-
Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í 87/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

doplnění zřizovací listiny Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Luhačovice ze dne 9.12.2004 v bodu 1. o text: "Kategorie: JPO II/1" a uvedení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Luhačovice zařazené do kategorie JPO II/1 do pohotovosti ke dni 1. 1. 2008 s finančním krytím nákladů na pohotovost ve výši min. 50 %.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 88/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Ing. Romana Dostálka, bytem Zatloukalova 284, 763 26 Luhačovice, členem finančního výboru.
/hlasování 11 pro, 4 se zdrželi/+Nahoru