Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

8. 2. 2007

3./2007

U s n e s e n í           49/Z3/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu Mgr. Beneše o průběhu přípravných prací směřujících k zapsání Luhačovic na seznam památek UNESCO a plně podporuje veškeré aktivity směřující ke splnění a dosažen...


U s n e s e n í           49/Z3/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu Mgr. Beneše o průběhu přípravných prací směřujících k zapsání Luhačovic na seznam památek UNESCO a plně podporuje veškeré aktivity směřující ke splnění a dosažení tohoto cíle.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í           50/Z3/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

p o v ě ř u j e

starostu města jednáním s odborem dopravy ve věci omezení průjezdu těžké kamionové dopravy přes lázeňské město Luhačovice.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í           51/Z3/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

programové prohlášení navržené radou města na volební období 2006 - 2010, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 3/2007 - příloha č. 1.
/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+
U s n e s e n í            52/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

1. měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva na rok 2007 dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši
člen rady 1 730,- Kč
předseda komise, výboru 900,- Kč
člen zastupitelstva 590,- Kč

2. peněžní plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva obce za každou účast na jednání výborů 200,- Kč s výjimkou zaměstnanců obce a zahájení výplaty měsíční odměny a peněžního plnění fyzickým osobám dnem 1.1.2007

3. v roce 2007 peněžní plnění osadním výborům města ve výši 7 200,- Kč ročně pro jeden osadní výbor.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í            53/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 2194/6 v k. ú. Řetechov o výměře cca 30 m2.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek před hostincem na Řetechově, kde je umístěno demontovatelné podium. V současné době činí pronájem 5.000,- Kč/rok - viz. ZM 3/2007 - příloha č. 2.


U s n e s e n í           54/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

schválit změny Pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města schválených dne 4. 9. 2003 usnesením č. VI/101/2003 takto :
- doplňuje se v článku II. Podmínky prodeje bod 3., který zní: "Tato ustanovení se netýkají bytů ve vlastnictví města, na které není uzavřena platná nájemní smlouva"
- mění se v článku III. Stanovení prodejní ceny bytu v bodě 2.: CZP - je cena stanovena znaleckým posudkem podle platné vyhlášky k oceňování nemovitostí ke dni schválení prodeje
- mění se v článku III. Stanovení prodejní ceny bytu bod 4.: Náklady, spojené s uzavřením kupní smlouvy (sepsání smlouvy, geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do katastru nemovitosti aj.) jsou stanoveny paušálně ve výši 4.000,- Kč a budou uhrazeny prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy.
ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í           55/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji bytového dům č.p. 540 "Svedrup" v ulici Ludkovická v Luhačovicích, včetně části pozemku st. pl. 741 o výměře cca 800 m2 a pozemku p. č. 1337/2 o výměře 365 m2 v souladu se schválenými "Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města".
/hlasování 19 pro/+U s n e s e n í           56/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Mgr. Marcelu Honajzrovou, nar. 15. 10. 1956, bytem Luhačovice, Lužné 628, jako náhradníka do svazku obcí Region Zlínsko, Sdružení lázeňských míst, Mikroregion Luhačovského Zálesí a Region Bílé Karpaty po dobu volebního období 2006 - 2010.
/hlasování 19 pro/+U s n e s e n í           57/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Ing. Martina Pláška určeným zastupitelem města Luhačovice pro spolupráci stavebního odboru na zpracování územního plánu.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í            58/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

pracovní skupinu pro tvorbu územního plánu z řad zastupitelů města Luhačovice ve složení:
PhDr. František Hubáček, Ing. Karel Zicha, Ing. Jaroslav Hubáček a Ing. Martin Plášek.
/hlasování 20 pro/+
U s n e s e n í            59/Z3/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Regionu Zlínsko: čl. I - změna jména starosty a čl. VII odst. 3 zní: valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K přijetí usnesení je potřeba nejméně 4/5 hlasů přítomných členů.
/hlasování 20 pro/+


Nahoru