Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 12. 2006

2./2006-2007


U s n e s e n í    25/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s poskytnutím zvukového i obrazového záznamu z jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2006 pro studijní účely slečny Evy Hájové, studentky Univerzity Palackého v Olomouci.
/hlasování 1...U s n e s e n í    25/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s poskytnutím zvukového i obrazového záznamu z jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2006 pro studijní účely slečny Evy Hájové, studentky Univerzity Palackého v Olomouci.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í    26/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 2/2006-2007 - příloha č. 1.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í     27/Z2/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

jednací řád výborů Zastupitelstva města Luhačovice, ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 2/2006-2007 - příloha č. 2.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í    28/Z2/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 19 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p. č. 448/1 a p.p.č. 449/1 (část) k. ú. Luhačovice - plochy občanského vybavení jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 19 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 19 ÚPN SÚ Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í     29/Z2/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    30/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

výši měsíčních odměn pro rok 2006 neuvolněným zastupitelům:
člen rady 1 640,- Kč
předseda komise, výboru 820,- Kč
člen zastupitelstva 550,- Kč
peněžní plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva města ani zaměstnanci města za každou účast na jednání výborů 210,- Kč

a zahájit výplatu měsíční odměny neuvolněným zastupitelům a peněžního plnění fyzickým osobám dnem 1.11.2006.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    31/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2007 ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM 2/2006-2007- příloha č. 5.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    32/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

příspěvek Římskokatolické farnosti Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, ve výši 410 tis. Kč na novou střechu a podkroví v budově sídla Charity na ulici Hradisko č. p. 100.
/hlasování 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+U s n e s e n í    33/Z2/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 24 ve znění:

Dotace na agendu vydávání cestovních dokladů
Org. 6106 pol. 5901 - 437 tis. Kč
Org. 6106 pol. 5137 + 258 tis. Kč
Org. 6106 pol. 5139 + 33 tis. Kč
Org. 6106 pol. 5171 + 99 tis. Kč
Org. 6106 pol. 6122 + 47 tis. Kč

Dotace na výkon agend řidičů
Org. 6111 pol. 5901 - 246 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5137 + 77 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5139 + 3 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5171 + 23 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5011 + 106 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5031 + 27 tis. Kč
Org. 6111 pol. 5032 + 10 tis. Kč

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu
Org. 6109 pol. 5901 - 225 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5137 + 9 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5139 + 24 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5161 + 2 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5164 + 47 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5169 + 18 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5175 + 12 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5021 + 111 tis. Kč
Org. 6109 pol. 5156 + 2 tis. Kč

Sesuvy ul. Ludkovická, SC Radostova, prodej pozemku p. Vavrysovi
Org. 3640 pol. 6121 - 475 tis. Kč
Org. 3641 pol. 6121 - 583 tis. Kč
Org. 0006 pol. 3111 - 1 500 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 442 tis. Kč

Přesun výdajů - záloha plyn
Org. 3602 pol. 5153 - 450 tis. Kč
Org. 3604 pol. 5153 + 450 tis. Kč

Rekonstrukce střechy budovy - sídlo Charity č. p. 100, II. příspěvek na rentgenový přístroj
Org. 3611 pol. 6323 + 410 tis. Kč
Org. 1001 pol. 2111 + 450 tis. Kč
Org. 3611 pol. 6313 + 40 tis. Kč


Dotace ESF- profesní vzdělávání
Org. 6113 pol. 4116 + 2 215 tis. Kč
Org. 6113 pol. 5901 + 264 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 1 951 tis. Kč

Sesuv II. dětská léčebna
Org. 3656 pol. 6121 + 520 tis. Kč
Org. 3653 pol. 6122 - 300 tis. Kč
Org. 3601 pol. 2131 + 83 tis. Kč
Org. 3613 pol. 5141 - 117 tis. Kč
Org. 0006 pol. 1337 + 20 tis. Kč

Technické služby - dorovnání příspěvků 2006
Org. 2104 pol. 5331 - 530 tis. Kč
Org. 2104 pol. 6351 + 174 tis. Kč
Org. 2104 pol. 2122 - 530 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 174 tis. Kč

/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    34/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 2606/1 v k.ú. Luhačovice o výměře cca 200 m².
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek v Pražské čtvrti nad Slovany - viz. ZM 2/2006-2007 - příloha č. 6.


U s n e s e n í    35/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č 207/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 350 m².
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov - viz. ZM 2/2006-2007 - příloha č. 7.U s n e s e n í     36/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s přehodnocením prodejní ceny za prodej pozemků v k. ú. Řetechov panu Bohumilu Blahošovi, bytem Řetechov 57

a   t r v á

na usnesení zastupitelstva města č. V/80/2003 ze dne 24. 6. 2003.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů v k. ú. Řetechov.


U s n e s e n í    37/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města parcely č. 1781/2, 1917/2, 1976/1, 1974/11, 1974/4, 1974/2, 1976/5, 1964/44, PK 1915/1, 1976/2 v k. ú. Kladná - Žilín za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úplatu ve výši městem stanovené úhrady za omezení práva užívání nemovitosti ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o vedení komunikační sítě v k. ú. Kladná-Žilín - viz. ZM 2/2006-2007 - příloha č. 8.


U s n e s e n í    38/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou součástí dnešního zápisu a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku do 31. 1. 2007.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í    39/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Mgr. Romana Leblocha, místostarostu města, nar. 22. 2. 1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, zástupcem města Luhačovice do svazku obcí Region Zlínsko, Sdružení lázeňských míst, Mikroregion Luhačovského Zálesí a Region Bílé Karpaty po dobu volebního období 2006 - 2010.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    40/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426, zástupcem města Luhačovice do Sdružení měst a obcí a Sdružení historických sídel.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í    41/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti společnosti Lázně Luhačovice a. s. o dotaci z Programu Regenerace městské památkové zóny na Ministerstvo kultury v souvislosti s rekonstrukcí vily Růžová a Lipová v r. 2007.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í    42/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti na Ministerstvo financí o dotaci na akci Rekonstrukce sportovního areálu Základní školy Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+U s n e s e n í    43/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

d o p o r u č u j e

jmenovat Mgr. Tomáše Mejzlíka, nar. 16. 7. 1970, bytem Luhačovice, Masarykova 185, do představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    44/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426,
zástupcem města na valných hromadách Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. po dobu volebního období 2006 - 2010 a jako náhradníka jmenuje Mgr. Romana Leblocha, místostarostu města, nar. 22. 2. 1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, po dobu volebního období 2006 - 2010.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    45/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, nar. 6. 7. 1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426,
zástupcem města na valných hromadách Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. po dobu volebního období 2006 - 2010 a jako náhradníka jmenuje Mgr. Romana Leblocha, místostarostu města, nar. 22. 2. 1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, po dobu volebního období 2006 - 2010.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í    46/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

členem stavebního výboru pana Jaroslava Belžíka, bytem Luhačovice, Mlýnská 48.
/hlasování 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í    47/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

členem stavebního výboru pana Pavla Slováka, bytem Luhačovice, Stráň 129.
18 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    48/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

členem stavebního výboru Ing. arch. Pavla Bednaříka, bytem Luhačovice, Lesní 760.
/hlasování 18 pro, 1 proti/+
PhDr. František Hubáček
starosta města

Nahoru