Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

18. 10. 2006

VII./2006U s n e s e n í VII/81/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 18 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na části pozemku p.č. 2579 v k. ú. Luhačovice - plocha pro smíšené území lázeňství - jako závazný podklad pro...
U s n e s e n í VII/81/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 18 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na části pozemku p.č. 2579 v k. ú. Luhačovice - plocha pro smíšené území lázeňství - jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 18 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu změny č. 18 ÚPN SÚ Luhačovice.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í VII/82/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

vyhovuje námitce

Ing. Pavla Kašpara, bytem Kroměříž, Denkova 3602, ke změně č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice ve věci zřízení nové přístupové komunikace po vrstevnici z ul. Rumunská přes pozemek lyžařského svahu.
/hlasování 18 proti/-
Usnesení nebylo přijato - námitce se nevyhovuje.


U s n e s e n í VII/83/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

vyhovuje námitce

Ing. Pavla Kašpara, bytem Kroměříž, Denkova 3602, ke změně č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice, který navrhuje rozšíření plochy výstavby v prostoru současného lyžařského vleku.
/hlasování 18 proti/-
Usnesení nebylo přijato - námitce se nevyhovuje.
U s n e s e n í VII/84/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

vyhovuje námitce

Ing. Pavla Kašpara, bytem Kroměříž, Denkova 3602, ke změně č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice, ve věci prodloužení nové komunikace podle urbanistické studie až na konec pozemku č. 12 a vlastní plochy pozemků č. 12 a 16 podle urbanistické studie zvětšit.
/hlasování 17 proti, 2 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato - námitce se nevyhovuje.
U s n e s e n í VII/85/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

vyhovuje námitce

Ing. Pavla Kašpara, bytem Kroměříž, Denkova 3602, ke změně č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice ve věci zrušení veřejně prospěšné stavby označené jako "plocha lyžařského svahu umožňující umísťování technických zařízení souvisejících s provozováním lyžařského svahu".
/hlasování 19 pro/+
Usnesení bylo přijato - námitce se vyhovuje.
U s n e s e n í VII/86/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 14.B sídelního útvaru Luhačovice včetně rozhodnutí o námitkách a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006 o závazných částech změny č. 14.B ÚPN sídelního útvaru Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu č. ZM VII/2006 - příloha č. 3.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í VII/87/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 19 ve znění:

Příspěvek na rentgenový přístroj
Org. 3611 pol. 6313 + 140 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 140 000,- Kč

Rekonstrukce prádelny na radnici - změna položky
Org. 3604 pol. 6121 + 220 000,- Kč
Org. 3604 pol. 5171 - 220 000,- Kč

Projektová dokumentace - most v ul. Družstevní
Org. 3645 pol. 6121 + 235 000,- Kč
Org. 3649 pol. 6121 - 235 000,- Kč

Oprava soc. zařízení MěDK Elektra - navýšení o 135 000,- Kč
Org. 3604 pol. 5171 + 135 000,- Kč
Org. 3625 pol. 6121 - 135 000,- Kč

Kotelna a dvůr Základní škola Luhačovice - snížení v rozpočtu
Org. 3625 pol. 6121 - 268 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 268 000,- Kč

/hlasování 18 pro, 1 se udržel/+


U s n e s e n í VII/88/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 1339/1, 1338/7 a 1355/2 v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úplatu ve výši městem stanovené úhrady za omezení práva užívání nemovitosti ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o vedení komunikační sítě v ulici Kuželova - viz. ZM VII/2006 - příloha č. 4.
U s n e s e n í VII/89/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o
o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města p. č. 2650/1, 2650/3, 2650/4, 2606/1, 2453/5, 2453/6, 2453/4 a 2670 v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úplatu ve výši městem stanovené úhrady za omezení práva užívání nemovitosti ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o vedení komunikační sítě v Pražské čtvrti - viz. ZM VII/2006 - příloha č. 5.U s n e s e n í VII/90/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s přijetím dotace na projekt "Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů - podpora zlepšování kvality služeb občanům" ve výši 11 076 450,- Kč.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í VII/91/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice ze dne 24. 10. 2002
ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM VII/2006 - příloha č. 6.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í VII/92/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e n a v ě d o m í

žádost o součinnost vlastníků bytových jednotek domu č. p. 439 "Marica" a č. p. 267 "Rusalka" při soudním řízení na základě žaloby ze dne 27. 9. 2006. Město poskytne potřebnou součinnost těmto občanům v soudním řízení o určení vlastnictví č. p. 439 a č. p. 267 v rámci možností daných ustanoveními platných právních předpisů. Další postup města bude stanoven podle vývoje situace v jednání soudů v této právní věci.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í VII/93/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o partnerství a spolupráci s Lázněmi Luhačovice, a. s. při realizaci projektu "Projekt revitalizace lázeňského území Luhačovice", která je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VII/2006 - příloha č. 7.
/hlasování 20 pro/+
U s n e s e n í VII/94/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Komplexní údržba krajiny a veřejných prostranstvích v obcích Mikroregionu Luhačovské Zálesí", která je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VII/2006 - příloha č. 8.
/hlasování 19 pro/+


Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města
Nahoru