Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 9. 2006

VI./2006U s n e s e n í   VI/65/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o ...
U s n e s e n í   VI/65/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání územního plánu města Luhačovice, který řeší celé správní území města Luhačovice, t. j. k. ú. Luhačovice, k. ú. Kladná Žilín, k. ú. Polichno, k. ú. Řetechov

a   u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - odboru stavebního - pořízení návrhu územního plánu města Luhačovice v souladu s platnou legislativou.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í   VI/66/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením města Luhačovice za I. pololetí roku 2006.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í   VI/67/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města Luhačovice - Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Základní škola Luhačovice a Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pol. roku 2006
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í    VI/68/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 5/2004 - Požární řád města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu. ZM VI/2006 - příloha č. 3.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í    VI/69//2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Program regenerace Městské památkové zóny Luhačovice, zpracovaný ing. arch. Liborem Sommerem ( č.j. 7311/06/24 ).
/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í    VI/70/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 12 ve znění:
Grant pro DDM Luhačovice od Zlínského kraje:
Org. 3102 pol. 5331 + 353 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4122 + 300 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 53 000,- Kč
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í    VI/71/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16 ve znění :
Dopravní obslužnost - přesun mezi položkami
org. 2201 pol. 5193 - 277 000,- Kč
org. 2201 pol. 5323 + 275 000,- Kč
org. 9999 pol. 8115 - 2 000,- Kč
Dotace na evidenci živnostníků - přesun mezi výdajovými položkami
Org. 6107 pol. 5901 - 100 000,- Kč
Org. 6107 pol. 5137 +100 000,- Kč
Financování II. etapy projektu "Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Luhačovicka"
Org. 2106 pol. 5901 + 430 000,- Kč
Org. 6103 pol. 6121 - 430 000,- Kč
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í    VI/72/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17 ve výši 310 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska za účelem vybudování biochemické laboratoře a vytvoření nové ordinace praktického lékaře.

Org. 3655 pol. 6121 +310 000,- Kč
Org. 3625 pol. 6121 - 190 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 120 000,- Kč

/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í    VI/73/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 777 v k. ú. Luhačovice o výměře 500 m2 .
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se pozemek na konci ulice Slunná nad novou komunikací Slunná - Hrazanská - viz. ZM VI/2006 - příloha č. 4.


U s n e s e n í    VI/74/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 2468/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 24 m2.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se pozemek na ulici Družstevní vedle bývalé váhy - viz. ZM VI/2006 - příloha č. 5.


U s n e s e n í    VI/75/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 103/5 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 100 m² panu Pavlu Černockému, bytem Luhačovice, Lipová 9, za cenu 250,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek za bytovkou 864 - 866 a soukromými garážemi v ulici Lipová - viz. ZM VI/2006 - příloha č. 6 - označen zeleně.
U s n e s e n í    VI/76/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí části pozemku st. pl. 107/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Lipová za kotelnou bytovky č. p. 864 - 866 - viz. ZM VI/2006 - příloha č.6 - označen oranžově.U s n e s e n í    VI/77/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku st. pl. 1241/2 o výměře 45 m² za cenu 165,- Kč/m² a pozemku p. č. 1876/6 o výměře 552 m² za cenu 250,- Kč/m² v k. ú. Luhačovice ZÁLESÍ a. s., Uherskobrodská 119, Luhačovice, a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 15 pro, 1 proti/+
Jedná se o pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví Zálesí ZL a o pozemek vedle areálu Zálesí - viz. ZM VI/2006 - příloha č. 7.U s n e s e n í    VI/78/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 428/5 o výměře cca 480 m² v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 15 pro/+
Jedná se o pozemek vedle nemovitosti domu č. p. 644 manželů Dostálkových na ulici Rumunská u lyžařského vleku - viz. ZM VI/2006 - příloha č. 8.


U s n e s e n í    VI/79/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o
o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou součástí dnešního zápisu

a u k l á d á
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 16 pro/+U s n e s e n í    VI/80/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku ve výši 140 tis. Kč společnosti Lázně Luhačovice a. s. za účelem nákupu rentgenového přístroje.
/hlasování 16 pro/+Nahoru