Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 7. 2006

IV/2006

U s n e s e n í IV/30/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2005, a to bez výhrad.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/31/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í
...


U s n e s e n í IV/30/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2005, a to bez výhrad.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/31/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města Mateřské školy Luhačovice, Základní školy Luhačovice, Sportovního centra Radostova, Městského domu kultury Elektra Luhačovice a Technických služeb za rok 2005 a

s c h v a l u j e

převod výsledku hospodaření Základní školy Luhačovice za rok 2005 ve výši + 57 012,01 Kč do rezervního fondu a finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč použít k rozvoji své činnosti, tj. na vybavení třídy nábytkem a na nákup tří počítačů včetně tiskáren do kabinetů školy,

převod výsledku hospodaření MěDK Elektra Luhačovice za rok 2005 ve výši 177 918,51 Kč do rezervního fondu a celou finanční částku v rezervním fondu použít k úhradě ztráty z minulých let,

převod hospodářského výsledku Mateřské školy Luhačovice za rok 2005 ve výši + 46 724,57 Kč do rezervního fondu a finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 98 tis. Kč použít k rozvoji své činnosti, tj. na vybavení třídy nábytkem,

převod výsledku hospodaření Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2005 ve výši 11 979,34 Kč do rezervního fondu,

převod výsledek hospodaření Technických služeb Luhačovice za rok 2005 ve výši 145 980,30 Kč do rezervního fondu a celou finanční částku v rezervním fondu použít k úhradě ztráty z minulých let.
/hlasování 17 pro/+
U s n e s e n í IV/32/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prominutím pohledávek příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice ve celkové výši 60 343,- Kč, a to firmě:
Sádrostav s.r.o. Vsetín 6 833,- Kč
Šteklač Slavičín 858,- Kč
Ing. Miroslav Kramář - SID 5 580,- Kč
2 619,- Kč
Keramis, s.r.o 740,- Kč
740,- Kč
Martina Pauly-PAULA 42 973,- Kč

/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í IV/33/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 448/1 v k.ú. Luhačovice o výměře 757 m2 a části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 449/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 270 m2 ZÁLESÍ ZL a. s., Uherskobrodská 119, Luhačovice za cenu 1.500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky vedle hotelu Zálesí pod parkovištěm - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 3.


U s n e s e n í IV/34/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města V/97/2005 ze dne 24. 10. 2005.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o bezúplatný převod objektu Hasičské zbrojnice č. p. 877, včetně pozemků do majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

U s n e s e n í IV/35/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji těchto nemovitostí do majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje:
a) objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice
b) objekt skladu PHM na st. pl. 1222 v k. ú. Luhačovice
c) pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222, p. č. 2071/1 a pozemek p.č.2068/1 o výměře 2.280 m2 za cenu 1.265.460,- Kč
pro účely umístění Požární stanice Luhačovice, služebny Policie ČR a to za podmínky, že budou v objektu č. p. 877 zachovány prostory pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice.
V případě, že objekt č. p. 877 přestane být využíván k potřebám služebny Policie České republiky v Luhačovicích i k potřebám Požární stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Luhačovicích budou
a) objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice
b) objekt skladu PHM na st. pl. 1222 v k. ú. Luhačovice
c) pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222, p. č. 2071/1 a pozemek p. č. 2068/1 o výměře 2.280 m2
převedeny zpět do majetku města Luhačovice.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í IV/36/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku st. pl. 1485/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 20 m2 ZÁLESÍ ZL a. s., Uherskobrodská 119, Luhačovice za cenu 165,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o dořešení a narovnání vlastnických vztahů k pozemku v areálu ZÁLESÍ ZL a. s., ul. Uherskobrodská - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 4.
U s n e s e n í IV/37/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemků v k. ú. Polichno:
Stav. parcela č. 174/3 80 m2 zastavěná plocha a nádvoří / sklad slámy /
- " - 210/2 66 m2 zastavěná plocha a nádvoří / odchovna III /
- " - 211/2 73 m2 zastavěná plocha a nádvoří / odchovna II /
- " - 217/3 80 m2 zastavěná plocha a nádvoří / odchovna I /
parcela č. 616/9 500 m2 ostatní plocha /ostatní komunikace/
- " - 616/12 242 m2 ostatní plocha /neplodná půda/
- " - 616/15 12 m2 ostatní plocha /neplodná půda/
- " - 616/16 19 m2 ostatní plocha /neplodná půda/
- " - 676/122 35 m2 orná půda
- " - 887/29 53 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/
- " - 887/30 59 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/
- " - 887/31 69 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/
- " - 887/33 1 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/
- " - 887/37 203 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/
- " - 894/24 27 m2 ostatní plocha /neplodná půda/
- " - 894/28 81 m2 ostatní plocha /manipulační plocha/

celkem 1.600 m2 ZÁLESÍ ZL a. s., Uherskobrodská 119, Luhačovice za cenu 20,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o dořešení a narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Polichno, které užívá ZÁLESÍ ZL a. s. - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 5.


U s n e s e n í IV/38/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí části pozemku st. pl. 229/1 o výměře cca 350 m2
v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o možnost odkoupení pozemku v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ul. Nádražní v Luhačovicích a vybudováním nového mostu za Alfa Marketem v k. ú. Luhačovice - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 6.

U s n e s e n í IV/39/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1113/2 v k. ú. Řetechov:

a) o výměře 80 m2 manželům Janě a Jaroslavovi Skovajsovým, bytem Pozlovice, Hlavní 214
b) o výměře 101m2 Ing. Lence Zajícové, bytem Zlín, Slunečná 4562
za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k užívaným pozemkům v lokalitě k. ú. Řetechov - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 7.


U s n e s e n í IV/40/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o jednání o nabytí do vlastnictví města koupí části pozemku p. č. 2691/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 800 m2 .
/hlasování 17 pro, 1 proti/+
Jedná se o pozemek vedle minigolfu pod hotely Fontána - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 8.


U s n e s e n í IV/41/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o přehodnocení prodejní ceny za prodej části pozemku p. č. 1532/3 o výměře 2.673 m2 v k. ú. Řetechov paní Ludmile Máčalové, bytem Luhačovice, V Drahách 869, 2.000 m2 za cenu 5,- Kč/m2 a zbývající část 673 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 9.


U s n e s e n í IV/42/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s přehodnocením prodejní ceny za prodej části pozemku st. pl. 27/6 v k. ú. Řetechov panu Jaromírovi Talašovi bytem Luhačovice, Úprkova 743.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 9 - označen žlutě.


U s n e s e n í IV/43/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemků st. pl. 1105 o výměře 19 m2, st. pl. 1104 o výměře 18 m2, st. pl. 1103 o výměře 19 m2, st. pl. 1441 o výměře 21 m2, st. pl. 1442 o výměře 18 m2, st. pl. 1443 o výměře 18 m2 a st. pl. 1444 o výměře 18 m2, vše v k. ú Luhačovice jednotlivým vlastníkům garáží na těchto pozemcích postavených za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky pod řadovými garážemi v ul. Úprkova v Luhačovicích - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 10.


U s n e s e n í IV/44/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku st. pl. 465/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Luhačovice Kláře Krajíčkové, bytem Luhačovice, Komenského 405 za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek částečně zastavěný garáží a vedle garáže u domu ve vlastnictví Kláry Krajíčkové, Komenského 405 - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 11.


U s n e s e n í IV/45/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví města koupí části pozemku p. č. 2205 o výměře 47 m2 v k. ú. Řetechov za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Řetechov, který slouží jako přístupová komunikace k domu č. p. 57 - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 9 - označen oranžově.


U s n e s e n í IV/46/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1916 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 430 m2 Josefu Buriánkovi, bytem Luhačovice, Kladná Žilín 63, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek v k. ú. Kladná Žilín - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 12.


U s n e s e n í IV/47/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene na pozemcích v majetku města p. č. 911/2 a p. č. 930 v k.ú. Polichno za účelem umístění zařízení (výstražníky a kabelizaci) budované v rámci stavby "Rekonstrukce zabezpečení přejezdu v km 4,448 a 4,510 trati Luhačovice - Újezdec u Luhačovic a strpění údržby a opravy tohoto zařízení.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í IV/48/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením dohody s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha o zániku zástavního práva k budově č. p. 540 na st. pl. 741 a pozemku st. pl. 741 v k. ú. Luhačovice, kterým byla zajištěna investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 2,0 mil. Kč a uzavření nové zástavní smlouvy o zřízení tohoto zástavního práva k nemovitosti č. p. 383 "Strahov" na pozemku st. pl. 436 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í IV/49/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku dle přílohy dnešního zápisu viz ZM IV/2006 - příloha č. 14.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í IV/50/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene na pozemcích v majetku města p. č. 2442/1, 450/29, 2442/2, 450/15, 450/43 a 2866 v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úhradu ve výši městem stanovené úhrady za omezení práva užívání nemovitosti.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o vedení komunikační sítě v ulici Solné - viz. ZM IV/2006 - příloha č. 16.


U s n e s e n í IV/51/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene na pozemcích v majetku města p. č. 2496/4, 2496/9, 2497/1, 2849/1, 2849/2, 2849/3, 2849/5, 2849/6, 2849/9, 2849/10, 2849/14, 2849/17, 2849/19, 2849/20, 2849/21, 2849/22, 2849/23, 2849/24 a 2849/25 v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úplatu ve výši městem stanovené úhrady za omezení práva užívání nemovitosti.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o vedení komunikační sítě v ulici V cihelně - viz. ZM IV/2006 - příloha č.17.U s n e s e n í IV/52/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

m ě n í

usnesení Zastupitelstva města Luhačovice č. I/23/2005 ze dne 3.3.2005 ve věci finanční spoluúčasti města Luhačovice na akci "Silnice II/492 Luhačovice, křižovatka se silnicí III/4922", kdy původně schválená částka 7,7 mil. Kč se zvyšuje na 9.804 tis. Kč vč. DPH.
/hlasování 16 pro, 2 proti/+


U s n e s e n í IV/53/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. VI/128/2005, kterým bylo rozhodnuto o přemístění muzea do budovy Městské knihovny č. p. 350.
/hlasování 1 pro, 13 proti, 4 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s e n í IV/54/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o příspěvku na vybudování místní komunikace s firmou Pointa a. s. Luhačovice za podmínky, že komunikace bude převzata do majetku města až po kolaudaci komunikace a zároveň kolaudaci objektu č. II.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í IV/55/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3 - daň z příjmu za město rok 2005

Org. 3604 pol. 5362 + 3 426 tis. Kč
Org. 0006 pol. 1122 + 3 426 tis. Kč
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/56/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8 ve znění :

Daň z převodu nemovitostí / především prodej pozemek Fontána /
Org. 3604 pol. 5362 + 220 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 220 000,- Kč

Investiční akce sesuvy ul. Ludkovická, areál SC Radostova
Org. 3640 pol. 6121 + 2 900 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4216 + 1 600 000,- Kč
Org. 3641 pol. 6121 + 5 900 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4216 + 2 400 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 4 800 000,- Kč

Tenisové hřiště SC Radostova
Org. 3654 pol. 6122 + 1 248 000,- Kč
Org. 3654 pol. 6121 + 2 420 000,- Kč
Org. 0001 pol. 4216 + 1 641 000,- Kč
Org. 3401 pol. 6351 - 1 200 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 + 827 000,- Kč

Narovnání příjmů z prodeje nemovitostí - has. zbrojnice, dražba čp. 207

Org. 0006 pol. 3112 + 536 tis. Kč
Org. 3604 pol. 5166 + 84 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 452 tis. Kč

/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í IV/57/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

přijetí dotace na projekt "Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Luhačovicka" ve výši 2 495 080,- Kč a

s o u h l a s í

s příspěvkem města Luhačovice na tento projekt ve výši 85 000,- Kč.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í IV/58/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2006, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM IV/2006 - č. 19.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í IV/59/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

komisi na zpracování návrhu Integrovaného plánu rozvoje města ve složení:
Mgr. Roman Lebloch, Ing. Kamil Jurík, PhDr. František Hubáček, Ing. Karel Zicha, Ing. Martin Plášek, Ing. Jiří Šůstek, Ing. Bohuslav Marhoul, Ing. Alena Ehrenbergerová, Ing. Michael Jahoda.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í IV/60/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volbu přísedících soudců Okresního soudu ve Zlíně na čtyřleté období 2006 - 2010 v tomto složení:
Petr Buriánek, nar. 31. 3. 1950, bytem Luhačovice, Nábřeží č. 647
Milena Ferdusová, nar. 22. 9. 1942, bytem Luhačovice, Branka č. 626
JUDr. Svatava Krejčířová, nar. 6. 4. 1953, bytem Luhačovice, L. Janáčka č. 850
Ivan Semela, nar. 31. 3. 1953, bytem Luhačovice, Školní č. 675

/hlasování 15 pro/+
U s n e s e n í IV/61/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi města iniciovat jednání ke schválení Lázeňského statutu dle možností.
/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í IV/62/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi města jednat s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o zajištění plynulejší průjezdnosti křižovatkou "Silnice II/492 Luhačovice, křižovatka se silnicí III/4922", ve směru Luhačovice Dolní Lhota.
/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+
Ing. Bohuslav Marhoul starosta města
Nahoru