Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 2. 2006

II./2006


U s n e s e n í II/7/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nabytím do vlastnictví koupí části pozemku p. č. 647/1 o výměře cca 720 m2 a části pozemku p. č. 647/2 o výměře cca 200 m2 vše v k. ú. Luhačovice za cenu celkem 72 tis. Kč a úhradu nákladů spojených ...U s n e s e n í II/7/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nabytím do vlastnictví koupí části pozemku p. č. 647/1 o výměře cca 720 m2 a části pozemku p. č. 647/2 o výměře cca 200 m2 vše v k. ú. Luhačovice za cenu celkem 72 tis. Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky u hotelu Praha a Augustiniánského domu v ul. A. Václavíka ve vlastnictví Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.


U s n e s e n í II/8/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o ž a d u j e

formou notářského zápisu vložit do katastru nemovitostí věcné břemeno s právem chůze, jízdy na kole, invalidního vozíku a dětského kočárku ve prospěch občanů k pozemku p.č. 2693/1 v k. ú. Luhačovice v majetku Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.
/hlasování 3 pro, 7 proti, 7 se zdrželo/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s e n í II/9/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nabytím do vlastnictví koupí části pozemku p. č. 2693/1 o výměře cca 360 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 28 tis. Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek u hotelu Fontána I. , ul. Jurkovičova alej pro budoucí cyklotrasu ve vlastnictví Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.


U s n e s e n í II/10/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prodejem pozemku st. pl. 1167/1 o výměře 2.149 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 2693/10 o výměře 1.513 m2 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 2693/1 o výměře 12.500 m2, vše v k. ú. Luhačovice Odborovému svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 113 59 Praha 3, nám. W. Churchilla 1800/2, za cenu celkem 6 100 tis. Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky u hotelu Fontána I .


Ing. Bohuslav Marhoul starosta města
Nahoru