Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 12. 2005

VI./2005


U s n e s e n í VI/98/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 14/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č...U s n e s e n í VI/98/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 14/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č. 1.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í VI/99/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

věkovou hranici pro osoby, které hradí poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši jedné poloviny, na 75 let.
/hlasování 2 pro, 15 proti, 1 se zdržel/-
Usnesení nebylo přijato.


U s n e s e n í VI/100/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 10/2005, kterou se mění obecně závazné vyhláška města Luhačovice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č. 2.
/hlasování 16 pro, 2 proti/+


U s n e s e n í VI/101/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhláškou města Luhačovice č. 11/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č. 3.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í VI/102/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhláškou města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve znění, které je přílohou dnešního zápisu viz ZM VI/2005 - příloha č. 4.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í VI/103/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

ke dni 1. 1. 2006 příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 76, 763 26 Luhačovice.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í VI/104/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 76, 763 26 Luhačovice, ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č. 5.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í VI/105/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

dodatek č.1 ke Zřizovací listině Technických služeb Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005- příloha č. 6.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/106/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

dodatek č.1 ke Zřizovací listině Sportovního centra Radostova Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM VI/2005- příloha č. 7.
/hlasování 20 pro/+
U s n e s e n í VI/107/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 3 sídelního útvaru Luhačovice - část Řetechov - plocha B 202 a Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005 o závazných částech změny č. 3 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - část Řetechov na pozemku p. č. 207/9 k. ú. Řetechov ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - ZM VI/2005 - příloha zápisu č. 8.
/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í VI/108/2005
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p.č. 1779/5 (část) podle žádosti paní Leony Šenovské, bytem Kladná Žilín č. p. 120.

Podmínka - pozemek bude určen jako plocha pro bydlení
- náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/109/2005
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice zahrnující zrušení prostorových regulativů změny č. 1B na ploše B101 podle žádosti Ing. Radomila Semely, bytem Hrazanská 769, Luhačovice.
Podmínka - náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í VI/110/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2006 ve znění, které je přílohou dnešního zápisu viz ZM VI/2005 - příloha č. 10.
/hlasování 20 pro/+U s n e s e n í VI/111/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č.28 ve znění :
- příjmy z prodeje Rybářského domu 1. splátka rok 2005 ve výši 220 000,- Kč
Org. 0006 pol. 3112 + 220 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 220 000,- Kč

/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/112/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 31 ve znění:
odpisy TS Luhačovice za rok 2005 a snížení neinvestičního příspěvku TS Luhačovice ve výši 632 850,- Kč:
Org. 2104 pol. 5331 + 5 675 tis. Kč
Org. 2104 pol. 2122 + 5 675 tis. Kč
Org. 2104 pol. 5331 - 631 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 631 tis. Kč

/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/113/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtového opatření č. 32 ve znění :

Státní dotace ČOLH ve výši 549 760,- Kč
Příjem za prodej pozemku p. Vavrys 1 352 tis. Kč
Org. 0001 pol. 4116 + 550 tis. Kč
Org. 0006 pol. 3111 + 1 352 tis. Kč
Org. 9999 pol. 8115 - 1 902 tis. Kč

Dorovnání skutečné výše odpisů u MěDK Elektra Luhačovice a Základní škola Luhačovice za rok 2005 - navýšení neinvestičního příspěvku a zvýšený odvod odpisů do rozpočtu města.
Org. 3103 pol. 5331 + 82 tis. Kč
Org. 3103 pol. 2122 + 82 tis. Kč
Org. 3304 pol. 5331 + 105 tis. Kč
Org. 3304 pol. 2122 + 105 tis. Kč

/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/114/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2458/1 a části pozemku p. č. 2469/1 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 100 m2 Miloši a Antonínovi Zdražilovým, oba bytem Luhačovice, Komenského 396, za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemky vedle zahrady u domu č. p. 396 Zdražilových u nádraží v ulici Komenského v Luhačovicích - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 11.


U s n e s e n í VI/115/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 2068/4 o výměře 1.072 m2 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek vedle hasičské stanice - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 12.


U s n e s e n í VI/116/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemku p. č. 2469/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města za pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 781/2 o výměře 63 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví pana Tomáše Semely, bytem ul. Školní 716 v Luhačovicích.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek, který je zastavěn částečně garáží a dále je součástí zahrady pana Tomáše Semely v ulici Školní - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 13 - znázorněno zeleně a o pozemek, který je zastavěn chodníkem a komunikací u domu pana Tomáše Semely v ulici Školní - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 13 - znázorněno oranžově.

U s n e s e n í VI/117/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

t r v á

na usnesení č. IV/80/2005 o demolici objektu márnice na pozemku st. pl. 602 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 11 pro, 5 proti, 4 se zdrželi/+


U s n e s e n í VI/118/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji domu č. p. 207 na pozemku st. pl. 236 a pozemku st. pl. 236 o výměře 195 m2 v k. ú. Luhačovice na ul. Masarykova veřejnou dražbou.
/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+
Jedná se o objekt s prodejnou bytového textilu naproti zdravotního střediska.U s n e s e n í VI/119/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 2458/3 o výměře 86 m2 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek před budovou Pizzerie Rimini v ul. Nádražní - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 15.


U s n e s e n í VI/120/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města směnit část pozemku p. č. 2168 ve vlastnictví města za části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK p. č. 1/2 a p. č. 2/1 v k. ú. Řetechov ve vlastnictví manželů Boráňových, bytem Luhačovice, část Řetechov 21.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o obecní cestu, která vede přes dvůr manželů Boráňových, bytem Řetechov 21 - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 16.U s n e s e n í VI/121/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2506 o celkové výměře 56 m2 v k. ú. Luhačovice panu Jaroslavu Malotovi, bytem Luhačovice, Slunná 819. Za cenu 500,- Kč/m2 st. pl. o výměře 10 m2 a ostatní plochu o výměře 46 m2 za cenu 350,- Kč/m2 včetně úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek, který je částečně zastavěn přístavbou nemovitosti st. pl. 600 a částečně užíván na základě oplocení za nemovitostí ve vlastnictví pana Maloty v ul. Družstevní - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 17 - označen zeleně.


U s n e s e n í VI/122/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2506 o výměře 9 m2 v k. ú. Luhačovice panu Josefovi Macovi, bytem Luhačovice, Družstevní 92 za cenu 350,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+
Jedná se o pozemek, který je užíván na základě oplocení za nemovitostí p. č. 2714, kterou vlastní pana Josef Maca v ul. Družstevní - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 17 - označen oranžově.

U s n e s e n í VI/123/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 815/6 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 72 m2.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici J. Černíka - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 18.


U s n e s e n í VI/124/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se záměrem prodeje domu č. p. 540 "Svedrup", ul. Ludkovická v Luhačovicích.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í VI/125/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se záměrem prodeje domu č. p. 452 "Maják", ul. Lesní v Luhačovicích.
/hlasování 19 pro, 1 proti/+


U s n e s e n í VI/126/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou součástí dnešního zápisu - viz ZM VI/2005 - příloha č. 19 a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 19 pro/+U s n e s e n í VI/127/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 12/2000 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 1821/2 o výměře 989 m2, p. č. 1846/8 o výměře 1.267 m2, p. č. 1821/6 o výměře 443 m2 a p. č. 1821/8 o výměře 656 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterých jsou chodníky a místní komunikace z majetku státu do majetku města Luhačovice a zavazuje se, že město Luhačovice bude užívat nemovitosti k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat, nebude je využívat ke komerčním účelům a nebude je k takovým účelům pronajímat, a to po dobu 10-ti let a ani je po tuto dobu nepřevede na jiného. Za každé takové porušení se zavazuje odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemky, na kterých se nachází místní komunikace a chodníky v ulici Uherskobrodská před budovu Barli (bývalá Valaška) po prádelnu Lupra - viz. ZM VI/2005 - příloha č. 20.U s n e s e n í VI/128/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se záměrem vybudování stálé expozice Lidového umění Luhačovického Zálesí v budově č. p. 350 na Masarykově ulici v Luhačovicích.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í VI/129/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi zadat vypracování právní analýzy při prodeji nemovitostí a předložit ji v rámci podkladů na březnové zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í VI/130/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi zahájit jednání s Policií ČR o zařazení města do projektu prevence kriminality pro r. 2007 - kamerový systém.
/hlasování 17 pro, 3 se zdrželi/+


U s n e s e n í VI/131/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uvedením názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace v Rejstříku škol a školských zařízení takto:
Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace
a Školní jídelna mateřské školy pod názvem: Školní jídelna.

/hlasování 20 pro/+
U s n e s e n í VI/132/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uvedením názvu příspěvkové organizace Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace v Rejstříku škol a školských zařízení takto:
Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
a Školní jídelna základní školy pod názvem: Školní jídelna.

/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/133/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zvýšením počtu strážníků Městské policie Luhačovice o 1 strážníka a se zařazením finančních prostředků pro přijetí strážníka Městské policie Luhačovice do rozpočtu r. 2006.
/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+U s n e s e n í VI/134/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s dalším jednáním ve věci prodeje pozemků p. č. 2071/6 pro účely výstavby prodejny LIDL.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í VI/135/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

neprodat objekt kotelny na pozemku st.pl. 1191 a celé území řešit až v r. 2007.
/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+


Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města

Nahoru